Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |
Số 251 + 252 Ngày xuất bản: 01.07.2024

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Hội đồng nhân dân Thành phố

19-05-2024 Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 4
19-05-2024 Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ban hành nội dung chi, mức chi ngân sách đối với nhiệm vụ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2030. 10
19-05-2024 Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. 16

Ủy ban nhân dân Thành phố

06-06-2024 Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 19
07-06-2024 Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. 28
08-06-2024 Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy. 39
17-06-2024 Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 41

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

03-06-2024 Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. 46

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

05-06-2024 Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. 60