Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thông tin nhân sự tham gia Tổ Giúp việc Hội đồng Định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 915/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 925/QĐ-UBND về Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên Phường 2, 3, 4, Quận 5 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 953/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án "Phát triển xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Vovinam - Việt võ đạo Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 965/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 198/QĐ-UBND | Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 995/QĐ-UBND về quy định chuẩn nghèo đa chiều Thành phố giai đoạn 2021 - 2025. |