Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng, Quận 7 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2115/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2109/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2108/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 69 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 3. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2089/QĐ-UBND về công bố danh mục 02 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2086/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác xây dựng Đề án thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2088/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng và Tổ Giúp việc của Hội đồng đánh giá Đề án đề xuất giải pháp đột phá về tổ chức, bộ máy quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2084/QĐ-UBND về thành lập Ban Nội dung - Thư ký Diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2024. |
Số 01 + 02 Ngày xuất bản: 01.01.2024

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

30-11-2023 Quyết định số 49/2023/QĐ-UBND Ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhỉệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các quận - huyện 3
30-11-2023 Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND về sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 14
12-12-2023 Quyết định số 51/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hòa giải viên lao động 17

Ủy ban nhân dân quận 1

11-12-2023 Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tế Quận 1 19

Ủy ban nhân dân quận 6

27-11-2023 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng nhịệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 27

Ủy ban nhân dân quận 7

10-10-2023 Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 7 35

Ủy ban nhân dân quận 8

27-11-2023 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 44
29-11-2023 Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND Ban hành quy đinh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 53