Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
18-07-2017 Quyết định số 3763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành daah mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố quu định những nội dung được gỉao theo các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên 18/07/2017
17-07-2017 Quyết định số 3745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường mới trên địa bàn huyện Củ Chi 17/07/2017
12-07-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 8 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 19/07/2017
10-07-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 25/07/2017
10-07-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biểỉi đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tàỉ nguyên biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 01/08/2017
05-07-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 5 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 5 12/07/2017
05-07-2017 Quyết định số 3493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh 05/07/2017
04-07-2017 Quyết định số 3483/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phê duyêt Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong kinh doanh bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh" 04/07/2017
03-07-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh 10/07/2017
29-06-2017 Quyết định số 3387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh 29/06/2017