Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
18-06-2018 Quyết định số 2129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mửc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 01/07/2018
14-06-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp 21/06/2018
12-06-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 1 về việc bãi bỏ văn bản 19/06/2018
08-06-2018 Quyết định số 2437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TƯ ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vu Thành ủy về tăng cường lãnh đao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2020 08/06/2018
07-06-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc bãi bỏ Chỉ thị 01/2007/CT-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự, xây dựng huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2007 19/06/2018
06-06-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Gò Vấp 13/06/2018
06-06-2018 Quyết định số 2422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018 06/06/2018
06-06-2018 Quyết định số 2421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Kế hoạch bổ sung Chương trình cải cách hành chính của thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố 06/06/2018
04-06-2018 Quyết định số 2375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 04/06/2018
31-05-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình. 08/06/2018