Số 79 Ngày xuất bản: 15.12.2014

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

21-11-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 3
25-11-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 16
26-11-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 18
26-11-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho các cơ quan nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. 27

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

11-11-2014 Quyết định số 5544/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 41
18-11-2014 Quyết định số 5671/QĐ-UBND về thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 47
20-11-2014 Quyết định số 5695/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam" tại các Trường công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 49
21-11-2014 Quyết định số 5715/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia khoa học và công nghệ vào làm việc tại 4 đơn vị: Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Viện Khoa học - Công nghệ Tính toán và Trung tâm Công nghệ Sinh học. 64

Ủy ban nhân dân quận 6

17-11-2014 Quyết định số 3563/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản 73