Số 56 Ngày xuất bản: 15.11.2015

Mục lục

Trang

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

16-10-2015 Quyết định số 5208/QĐ-UBND ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn Thành phố. 2