Công bố 4 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn, bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức Hội, Quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020 | Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh | Thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Hội đồng và Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố | Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại - Đầu tư - Du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Kế hoạch thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020” | Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá Thành phố Hồ Chí Minh |