Số 46 Ngày xuất bản: 01.10.2015

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

01-09-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 2