Số 57 Ngày xuất bản: 15.10.2014

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Hội đồng nhân dân Thành phố

11-09-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường, xã, thị trấn, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và hỗ trợ kinh phí hoạt động ở khu phố, ấp. 4

Ủy ban nhân dân Thành phố

17-09-2014 Chỉ thị số 26/2014/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 7

Phần văn bản khác

Hội đồng nhân dân Thành phố

11-09-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. 16

Ủy ban nhân dân Thành phố

15-09-2014 Quyết định số 4595/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên mầm non Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến năm 2020. 18
15-09-2014 Quyết định số 4613/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 30
16-09-2014 Quyết định số 4637/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 37
17-09-2014 Quyết định số 4661/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2014. 46
24-09-2014 Quyết định số 4743/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. 57

Ủy ban nhân dân quận 1

08-09-2014 Quyết định số 967/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực. 66

Ủy ban nhân dân quận 7

18-09-2014 Quyết định số 134/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 71

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

18-09-2014 Quyết định số 11862/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 73