Số 40 Ngày xuất bản: 15.08.2015

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

14-07-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 3
24-07-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố. 10

Ủy ban nhân dân quận 6

16-07-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 6. 23

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

09-07-2015 Quyết định số 3373/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 200/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 27
10-07-2015 Quyết định số 3402/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020. 37
13-07-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 63
22-07-2015 Quyết định số 3558/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020 theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 76