Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4251/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư phường Tân Định Quận 1 (tại số đường 100 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4254/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) về ranh lộ giới đường Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4303/QĐ-UBND về giải thể Phân hiệu 01 Trung tâm Ngoại ngữ Forward tại địa chỉ số 33K đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4304/QĐ-UBND về Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4309/QĐ-UBND về việc bãi bỏ bãi bỏ Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4320/QĐ-UBND về phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ giai đoạn 2021 - 2030 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4324/QĐ-UBND về Kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4327/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4328/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4333/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình tổ chức,hoạt động của các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh |
Số 67 Ngày xuất bản: 01.09.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

05-08-2008 Quyết định số 3363/QĐ-UBND Về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 3 3
11-08-2008 Quyết định số 3430/QĐ-UBND Về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 13
14-08-2008 Quyết định số 3498/QĐ-UBND Về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà máy Z756 tại phường 12, quận 10 17

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

08-08-2008 Quyết định số 5842/2008/QĐ-UBND Về giải thể Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh, chuyển các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh sang các phòng, ban có liên quan 22
08-08-2008 Quyết định số 5843/2008/QĐ-UBND Về sáp nhập Ban Tôn giáo và chuyển bộ phận Thi đua - Khen thưởng vào Phòng Nội vụ và bổ sung chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức quản lý về văn thư lưu trữ nhà nước cho Phòng Nội vụ 24
08-08-2008 Quyết định số 5844/2008/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Tư pháp - quận Bình Thạnh 26
08-08-2008 Quyết định số 5845/2008/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch - quận Bình Thạnh 28
08-08-2008 Quyết định số 5846/2008/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường - quận Bình Thạnh 30
08-08-2008 Quyết định số 5847/2008/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh 32
08-08-2008 Quyết định số 5848/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin - quận Bình Thạnh 34
08-08-2008 Quyết định số 5849/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo - quận Bình Thạnh 36
08-08-2008 Quyết định số 5850/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Y tế - quận Bình Thạnh 38
08-08-2008 Quyết định số 5851/QĐ-UBND Về việc thành lập Thanh tra quận Bình Thạnh 40
08-08-2008 Quyết định số 5852/QĐ-UBND Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh 42
08-08-2008 Quyết định số 5853/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Kinh tế - quận Bình Thạnh 44
08-08-2008 Quyết định số 5854/QĐ-UBND Về việc thành lập Phòng Quản lý đô thị - quận Bình Thạnh 46