Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4251/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư phường Tân Định Quận 1 (tại số đường 100 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4254/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) về ranh lộ giới đường Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4303/QĐ-UBND về giải thể Phân hiệu 01 Trung tâm Ngoại ngữ Forward tại địa chỉ số 33K đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4304/QĐ-UBND về Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4309/QĐ-UBND về việc bãi bỏ bãi bỏ Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4320/QĐ-UBND về phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ giai đoạn 2021 - 2030 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4324/QĐ-UBND về Kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4327/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4328/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4333/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình tổ chức,hoạt động của các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh |
Số 06 Ngày xuất bản: 15.01.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

24-12-2007 Chỉ thị số 30/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận - huyện thành phố Hồ Chí Minh. 3
25-12-2007 Quyết định số 141/2007/QĐ-UBND về ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010. 8

Hội đồng nhân dân quận 10

20-12-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán thu - chi ngân sách quận 10 năm 2008. 22
20-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2007. 25

Hội đồng nhân dân quận Bình Tân

27-12-2007 Nghị quyết số 129/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2008. 27
27-12-2007 Nghị quyết số 130/2007/NQ-HĐND dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2008. 32
27-12-2007 Nghị quyết số 131/2007/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách quận. 37
27-12-2007 Nghị quyết số 132/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2008. 39
27-12-2007 Nghị quyết số 133/2007/NQ-HĐND về sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2007 và dự phòng ngân sách năm 2007. 41

Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè

21-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 và giao dự toán ngân sách năm 2008. 43
21-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 47
21-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 54