Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4251/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư phường Tân Định Quận 1 (tại số đường 100 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4254/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) về ranh lộ giới đường Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4303/QĐ-UBND về giải thể Phân hiệu 01 Trung tâm Ngoại ngữ Forward tại địa chỉ số 33K đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4304/QĐ-UBND về Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4309/QĐ-UBND về việc bãi bỏ bãi bỏ Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4320/QĐ-UBND về phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ giai đoạn 2021 - 2030 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4324/QĐ-UBND về Kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4327/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4328/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4333/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình tổ chức,hoạt động của các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh |
Số 53 Ngày xuất bản: 15.07.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

30-06-2008 Quyết định số 2770/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại thành phố Hồ Chí Minh. 3

Ủy ban nhân dân quận 6

19-06-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế đánh giá, xét thi đua, khen thưởng thực hiện phong trào Thi đua yêu nước 11

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

24-06-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 29
24-06-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 31
24-06-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 33
24-06-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 35
24-06-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 37
24-06-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 39
24-06-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 41
24-06-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 43
24-06-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND Về thành lập Thanh tra huyện Bình Chánh thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 45
24-06-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 47
24-06-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 49
24-06-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 51