Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4251/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư phường Tân Định Quận 1 (tại số đường 100 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4254/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) về ranh lộ giới đường Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4303/QĐ-UBND về giải thể Phân hiệu 01 Trung tâm Ngoại ngữ Forward tại địa chỉ số 33K đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4304/QĐ-UBND về Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4309/QĐ-UBND về việc bãi bỏ bãi bỏ Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4320/QĐ-UBND về phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ giai đoạn 2021 - 2030 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4324/QĐ-UBND về Kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4327/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4328/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4333/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình tổ chức,hoạt động của các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh |
Số 51 Ngày xuất bản: 01.07.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

13-06-2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND về hợp nhất Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Thể dục và Thể thao thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố. 4
13-06-2008 Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND về sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng vào Sở Nội vụ và bổ sung chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, quản lý về văn thư lưu trữ nhà nước cho Sở Nội vụ. 7
13-06-2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND về hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại thành Sở Công Thương thành phố. 9
13-06-2008 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND về đổi tên Sở Giao thông - Công chính thành Sở Giao thông vận tải thành phố. 11
17-06-2008 Quyết định số 2573/QĐ-UBND về ủy quyền cho phép cán bộ, công chức, nhân viên đi nước ngoài về việc riêng. 13

Ủy ban nhân dân quận 8

12-06-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8 15

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

24-06-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND Về giải thể Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em huyện, chuyển các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em huyện vào các Phòng có liên quan 23
24-06-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND Về giải thể Ban Tôn giáo huyện 25
24-06-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 27
24-06-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 29
24-06-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Nội vụ huyện 31
24-06-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tư pháp huyện 33
24-06-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND Về thành lập Thanh tra huyện 35
24-06-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Y tế huyện 37
24-06-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 39
24-06-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 41
24-06-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 43
24-06-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 46
24-06-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 48
24-06-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Công Thương huyện 50