Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4251/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư phường Tân Định Quận 1 (tại số đường 100 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4254/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) về ranh lộ giới đường Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4303/QĐ-UBND về giải thể Phân hiệu 01 Trung tâm Ngoại ngữ Forward tại địa chỉ số 33K đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4304/QĐ-UBND về Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4309/QĐ-UBND về việc bãi bỏ bãi bỏ Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4320/QĐ-UBND về phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ giai đoạn 2021 - 2030 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4324/QĐ-UBND về Kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4327/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4328/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4333/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình tổ chức,hoạt động của các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh |
Số 13 Ngày xuất bản: 15.01.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

07-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về hoàn trả giá trị phần vắng đồng sở hữu nhà ở thuộc sở hữu tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 3

Hội đồng nhân dân quận Tân Bình

21-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008. 24
21-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2008. 28
21-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 30
21-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2008. 34

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn

18-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 36
18-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2008. 40
18-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về thực hiện cơ chế hành chính một cửa liên thông từ xã đến huyện. 42
18-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính huyện Hóc Môn. 44
18-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 - 2008. 45
18-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008. 47
18-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020. 49
18-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về thẩm quyền quyết định việc sửa chữa, mua sắm, điều chuyển, thu hồi, thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn. 50
18-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng. 51
18-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn bổ sung kinh phí sửa chữa trường lớp. 52
18-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND về danh mục công trình trọng điểm tập trung thực hiện năm 2008. 53