Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 435/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, năm học 2023 - 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 430/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 431/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 10, quận Phú Nhuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Đoàn kiểm tra liên ngành về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt | Ngày 15/02/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 21 tháng 03 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 411/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV. |
Số 14 + 15 Ngày xuất bản: 01.01.2023

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

09-12-2022 Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh. 3
12-12-2022 Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn thảnh phố Hồ Chí Minh. 5

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

01-12-2022 Quyết định số 4148/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu công nghệ cao. 7
01-12-2022 Quyết định số 4149/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong 01 ngày làm việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố. 17
01-12-2022 Quyết định số 4151/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm. 63