Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (20)
Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2012. Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên năm 2013. Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2013. Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi. Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2010. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2012. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2013.

Số: 1570/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006

Số: 26/2007/QĐ-UBND ngày 26/01/2007

Số: 48/2007/QĐ-UBND ngày 15/05/2007

Số: 107/2007/QĐ-UBND ngày 20/09/2007

Số: 04/2008/QĐ-UBND ngày 24/01/2008

Số: 07/2008/QĐ-UBND ngày 05/03/2008

Số: 14/2008/QĐ-UBND ngày 07/05/2008

Số: 25/2008/QĐ-UBND ngày 08/10/2008

Số: 27/2008/QĐ-UBND ngày 10/08/2008

Số: 03/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009

Số: 04/2010/QĐ-UBND ngày 11/05/2010

Số: 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011

Số: 20/2006/NQ-HĐND ngày 28/07/2006

Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)