Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
18-06-2018 Quyết định số 2129/QĐ-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mửc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 01/07/2018
08-06-2018 Quyết định số 2437/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TƯ ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vu Thành ủy về tăng cường lãnh đao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2020 08/06/2018
06-06-2018 Quyết định số 2422/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018 06/06/2018
06-06-2018 Quyết định số 2421/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch bổ sung Chương trình cải cách hành chính của thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố 06/06/2018
04-06-2018 Quyết định số 2375/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 04/06/2018
30-05-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh 09/06/2018
29-05-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp Iiên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 08/06/2018
25-05-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố HỒ Chí Minh 04/06/2018
24-05-2018 Quyết định số 2180/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 24/05/2018
18-05-2018 Quyết định số 2129/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 01/07/2018