Quyết định 139/2006/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (27)
Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ Cán sự tình nguyện phường 15 thuộc quận 10 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 14 thuộc quận 10 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự- tình nguyện phường 13 thuộc quận 10 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 12 thuộc quận 10 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ cán sự tình nguyện phường 11 thuộc quận 10 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 10 thuộc quận 10 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 9 thuộc quận 10 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 8 thuộc quận 10 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện thuộc phường 7 quận 10 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chúc và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 6 thuộc quận 10 Quyết định số 14/2006/QĐ-uBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ cán sự tình nguyện phường 5 thuộc quận 10 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và họat động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 4 thuộc quận 10 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 3 thuộc quận 10 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 2 thuộc quận 10 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 1 thuộc quận 10 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện" phường 14 quận 3 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức vả hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hộỉ tình nguyện " phường 13 quận 3 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND về phê đuyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của"Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 11 quận 3 Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 10 quận 3 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 9 quận 3 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND về phê đuyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 8 quận 3 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND về phê duyêt Quy chế tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 6 quận 3 Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 5 quận 3 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về phê duyêt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 4 quận 3 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguỵện " phường 3 quận 3 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về phê đuyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 2 quận 3 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự hộỉ tình nguyện " phường 1 quận 3
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)