Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |
Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (1768)
Quyết định số 382/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu giáo dục - đào tạo đại học tại phường Long Phước, quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế trên địa bàn quận 6. Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh. Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quận ủy Quận 9 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 9 lần thứ IV về chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015. Quyết định số 3765/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố. Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ban hành quy trình về trình tự, thủ tục theo cơ chế “một cửa liên thông” và trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ hành chính đăng ký hộ kinh doanh và cấp giấy chứng nhận Đăng ký thuế trên địa bàn quận 9. Quyết định số 6039/QĐ-UBND về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách hội. Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1234/2011/QĐ-UBND test 1. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2012. Quyết định số 244/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1111/QĐ-UBND ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2012 - 2015. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND-NV về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân Quận 6. Quyết định số 2305/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Năng lượng xanh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động chuyên môn về lĩnh vực y tế quận 12. Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận 12. Quyết định số 09/QĐ-UBND-VHTT về ban hành Quy chế tổ chức vàa hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội. Quyết định số 3994/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh dự toán lập quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 (300.000 dân), quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (830 ha) Khu đô thị Tây Bắc - thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4001/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư ngã 5 Tân Quy (thị trấn Tân Quy), huyện Củ Chi. Quyết định số 5471/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 15, quận Tân Bình. Quyết định số 81/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 3. Quyết định số 5651/QĐ-UBND về duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Quyết định số 007/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 10. Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2011. Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND về bổ sung nhiệm vụ và chế độ thù lao cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình để thực hiện thêm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại tổ dân phố, khu phố, ấp trên địa bàn thành phố. Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND về đầu tư, xây dựng, phát triển các cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015. Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2011. Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu phí qua các bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn thành phố. Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND về thu phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 21/2010/ NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 22/2010/ NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011. Quyết định số 84/2010/QĐ-UBND về ban hành mức thu phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5765/QĐ-UBND về việc duyệt Đề án quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện cần Giờ) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Quyết định số 83/2010/QĐ-UBND về điều chỉnh mức thu phí qua các bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn thành phố. Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2011. Quyết định số 85/2010/QĐ-UBND về ban hành mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Quyết định số 86/2010/QĐ-UBND về bổ sung nhiệm vụ và chế độ thù lao cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình để thực hiện thêm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại tổ dân phố, khu phố, ấp trên địa bàn thành phố. Quyết định số 87/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội và cai nghiện ma túy, mại dâm; cán bộ, nhân viên đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố. Quyết định số 88/2010/QĐ-UBND về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về ban hành Đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Phú. Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2011. Quyết định số 5687/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước tại xã Đa Phước và xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Quyết định số 5881/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu II và một phần khu III thuộc Khu đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 90/2010/QĐ-UBND về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9. Quyết định số 89/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 93/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan. Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng quận 9. Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5. Quyết định số 91/2010/QĐ-UBND về điều chỉnh mức thu phí đối với xe ô tô con dưới 07 chỗ ngồi lưu thông qua bến phà Thủ Thiêm. Quyết định số 92/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp tổ chức kiểm tra xe vận tải hàng hóa chở quá tải trọng cho phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5913/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Phối hợp hoạt động của Tổ Kiểm tra liên ngành xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý công trình hạ tầng đô thị. Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2011. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 9. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 6. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giờ 5 năm 2011 - 2015. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận - huyện. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế về quản lý hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011. Quyết định số 221/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị thành phố. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2011. Quyết định số 001/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc quận 10. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về thành lập phòng quản lý đô thị huyện. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về thành lập Phòng Kinh tế huyện. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ban hành quy trình về trình tự, thủ tục theo cơ chế “một cửa liên thông” và trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực nhà đất trên địa bàn quận 9. Quyết định số 406/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phần hạ tầng kỹ thuật). Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý đô thị quận 3. Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về ban hành đơn giá chi phí xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực. Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về thay thế bảng III và bảng IV bảng giá tính mức giá xử phạt vi phạm hành chính và làm cơ sở tính giá khởi điểm bán đấu giá động vật hoang dã và lâm sản khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Điều 1 của Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh, Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân quận năm 2011. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh. Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng quản lý đô thị huyện. Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện. Quyết định số 003/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 10. Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về sửa đổi Điều 9 Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Huyện, Chương trình công tác năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 9. Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 9. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận Tân Bình. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý đô thị quận 7. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 4. Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Tân. Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 004/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 10. Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020. Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật, cộng tác viên công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã. Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng và cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 5. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 6. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề quận 6. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Tân Phú. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực. Quyết định số 1451/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 phường Phước Long B, quận 9. Quyết định số 1593/QĐ-UBND về tổ chức lại "Quỹ Hỗ trợ phát triển nhân lực công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh" thành "Quỹ Hỗ trợ phát triển nhân lực Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh". Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận. Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận. Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ban hành Quy trình về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Bình Thạnh. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 8. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 8. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 10. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Bình Tân. Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 10. Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 10. Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa - Thông tin quận 10. Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 10. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 10. Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 10. Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 10. Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về ban hành Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giờ giai đoạn năm 2010 - 2010. Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về ban hành Chương trình thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Cần Giờ giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình. Quyết định số 2184/QĐ-UBND duyệt khung giá vé xe buýt hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí cầu Bình Triệu 2. Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu trên xa lộ Hà Nội và đường Kinh Dương Vương. Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ viên chức bảo tàng, thư viện. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ. Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về ban hành Đề án Cải thiện và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Củ Chi. Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về xác định danh sách hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình Giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020. Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND về hủy bỏ một phần Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ, viên chức bảo tàng, thư viện. Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND về thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin về quy trình, thủ tục, biểu mẫu liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngòai tại thành phố Hồ Chí Minh và quản lý, công bố cập nhật thông tin trên Hệ thống Quy định điện tử thành phố. Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về việc hủy bỏ và thay thế một phần nội dung Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Nhà Bè. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 4. Quyết định số 2678/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2011 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú. Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND về một số chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận - huyện thuộc thành phố. Quyết định số 2749/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại thành phố năm 2011. Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn thành phố. Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND về ban hành quy trình thực hiện duy tu giao thông trên địa bàn huyện Cần Giờ. Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND về ban hành quy trình thực hiện kiến thiết thị chính trên địa bàn huyện Cần Giờ. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định các thủ tục áp dụng tại Ban Quản lý Khu Nam trong lĩnh vực xây dựng và đất đai. Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 6. Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí cầu Bình Triệu 2. Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội và đường Kinh Dương Vương. Quyết định số 2942/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch vận động nhân dân thành phố đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng hoặc phương tiện không có động cơ thay cho phương tiện cơ giới cá nhân. Quyết định số 3014/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 4. Quyết định số 3054/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc (diện tích 60,21ha), phường An Phú, quận 2. Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh khoản 2 Điều 6 Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận - huyện (ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố). Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quyết định số 3060/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Long Thới - Nhơn Đức thuộc địa bàn hai xã Long Thới và Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Quyết định số 3061/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, phường Phước Long A và phường Phước Bình, quận 9. Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 4. Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 4. Quyết định số 3328/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển, kiểm soát động vật hoang dã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 3329/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển cá sấu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 3330/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển hoa, cây kiểng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 3331/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình mục tiêu, phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 5. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn quận 1. Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh Bảng giá đất ở đô thị (Bảng 6) quận 8. Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND về ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 3387/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Kiển (Khu Nam Sài Gòn giai đoạn 3), huyện Nhà Bè. Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3463/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Phát triển cá cảnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Tân Bình. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân quận 7. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8. Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND về cấp Giấy phép quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh. Quyết định số 3592/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn quận Tân Phú. Quyết định số 3591/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn quận Gò Vấp. Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 10 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND về việc công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND về bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân quận 3 và các cơ quan chuyên môn thuộc quận. Quyết định số 3764/QĐ-UBND về đổi tên Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố thành Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố. Quyết định số 3807/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện. Quyết định số 3888/QĐ-UBND về phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 – 2016. Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận và Thanh tra Xây dựng phường. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về bổ sung nhiệm vụ thực hiện công tác thanh niên vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Bình Tân. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 5. Quyết định số 05A/2011/QĐ-UBND về thu hồi quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 7 về quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 trên địa bàn quận 7. Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về việc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 3994/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4033/QĐ-UBND về ban hành Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ). Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND về sửa đổi khoản 7 Điều 12 Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ. Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND về quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân trinh sát Thành phố, Dân quân thường trực quận - huyện, Dân quân thường trực phường - xã, thị trấn và phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị. Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 7 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 7. Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc quận Gò Vấp. Quyết định số 4320/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố. Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố. Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy định về khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Cần Giờ. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 7. Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 5174/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nhà Bè. Quyết định số 4605/QĐ-UBND ban hành Chương trình hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2011 - 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 3. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú. Quyết định số 61/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Củ Chi. Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Tân Phú. Quyết định số 4748/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà khách Hương Sen thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi. Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố, tai nạn xảy ra trong phạm vi công trình đường hầm Thủ Thiêm. Quyết định số 4813/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp Sài Gòn tiêu biểu”. Quyết định số 4836/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Rạch Lào (khu A) phường 15, quận 8 (phần hạ tầng kỹ thuật). Quyết định số 4834/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư phường 8, 9, 10, quận 8 (phần hạ tầng kỹ thuật). Quyết định số 4837/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư công viên phường 4, quận 8 (phần hạ tầng kỹ thuật). Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 3 thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 3. Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 10. Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Đa Phước, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011 – 2015. Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn chế và cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 8. Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về phân công quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Quận 8. Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về xác định danh sách hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi Quận 8. Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 14 phường Quận 3. Quyết định số 5164/QĐ-UBND về quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc khen thưởng khi thôi việc đối với Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Chánh. Quyết định số 5169/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh (thuộc gói thầu “Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp 2 cho khu trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh). Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND điều chỉnh làm rõ một số điều của Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2011 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về hạn chế và cấp phép cho xe ôtô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 5239/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 1, quận 4. Quyết định số 5240/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư và du lịch - văn hóa - giải trí (diện tích 30,1ha) thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc (diện tích 90,31ha) phường An Phú, quận 2. Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 3. Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 7. Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND ban hành chế độ hỗ trợ giáo viên dạy Giáo dục công dân, pháp luật và giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về Báo cáo viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh. Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 10. Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 10 lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị giai đoạn 2011-2015. Quyết định số 5435/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi (phần mở rộng) tại xã Trung Lập Hạ - Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Tân Bình. Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận Tân Bình. Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động. Quyết định số 5372/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu dân cư Ngã tư Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5518/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và du lịch - văn hóa - giải trí (diện tích 30,1ha) thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc (90,31ha) phường An Phú, quận 2. Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5627/QĐ-UBND về việc quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn Quỹ phát triển sự nghiệp của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 76/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011. Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Bình Chánh. Quyết định số 5683/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) khu dân cư ấp Trường Thọ (một phần Khu phố 6 và 8), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Quyết định số 5685/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) khu dân cư và công nghiệp, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Quyết định số 5835/2011/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (phần hạ tầng kỹ thuật). Quyết định số 77/2011/QĐ-UBND về giải thể Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất các quận, huyện và quy định về xử lý chuyển tiếp đối với các khu đất đấu giá. Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò Vấp. Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND công bố hết hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành năm 2009. Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về độ mật tài liệu của Ủy ban nhân dân Quận 6 và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 6. Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Củ Chi. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 3. Quyết định số 80/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố. Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND về nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an viên. Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012. Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2012. Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2012. Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về việc đặt tên công trình hầm Thủ Thiêm mang tên Đường hầm sông Sài Gòn. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5. Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND về thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND về ban hành chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015. Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2012. Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2010. Quyết định số 81/2011/QĐ-UBND ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 83/2011/QĐ-UBND về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6140/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu Công nghiệp An Hạ tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012. Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2012. Quyết định số 84/2011/QĐ-UBND về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND quy định về một số chế độ, định mức chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của Ủy ban nhân dân quận 2. Quyết định số 85/2011/QĐ-UBND về bổ sung một số hành lang, tuyến đường cho phép xe ô tô vận tải nặng lưu thông theo quy định tại Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Quyết định số 93/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011. Quyết định số 82/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2012. Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 9. Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Tân Phú. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 187/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2012. Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Quận 8. Quyết định số 108/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực. Quyết định số 402/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ về “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn” năm 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2012. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về chuyển đổi mô hình tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về duyệt Quy trình tạm thời quản lý vận hành và bảo trì đường hầm sông Sài Gòn. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND phê duyệt Đề án trồng rừng và cây xanh thành phố giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân công quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Quận 8. Quyết định số 509/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình quản lý bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Nhà Bè. Quyết định số 516/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm thủy sản thành phố, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2012. Quyết định số 774/QĐ-UBND về ban hành quy trình bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 776/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2012. Quyết định số 848/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại thành phố năm 2012. Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ban hành chính sách về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015. Quyết định số 852/QĐ-UBND về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2012. Quyết định số 1335/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020. Quyết định số 936/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND về thành lập và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về thành lập tổ chức làm công tác dân tộc. Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về kiến nghị thí điểm áp dụng biện pháp xử phạt tịch thu xe đối với một số hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông gây tác hại nghiêm trọng cho xã hội trên địa bàn thành phố. Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện “Năm an toàn giao thông 2012”. Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc tăng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình. Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối trong rừng phòng hộ Cần Giờ. Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép quản lý chất thải nguy hại. Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về tăng mức phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về thành lập Ban Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố. Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về đổi tên Ban Tôn giáo và Dân tộc thành Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Thủ tục - Quy trình liên thông cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế trên địa bàn quận 2. Quyết định số 1173/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn quận 2. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Chánh. Quyết định số 1166/QĐ-UBND về mức trợ cấp cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách và phụ cấp đối với ấp, tổ nhân dân thuộc các xã xây dựng nông thôn mới. Quyết định số 1165/QĐ-UBND về nâng mức phụ cấp đối với khu phố - ấp, tổ dân phố - tổ nhân dân. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy trình về trình tự, thủ tục theo cơ chế “một cửa liên thông” và trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực nhà đất trên địa bàn Quận 9. Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND về nâng mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an viên. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ. Quyết định số 1357/QĐ-UBND về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định phê duyệt Điều lệ của hội hoạt động trong phạm vi quận - huyện, phường - xã, thị trấn. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 4. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 1832/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1873/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận. Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND v/v ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng năm 2012. Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định của Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1927/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị đại học Quốc tế Việt Nam (VIUT), xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn thuộc Khu đô thị Tây Bắc Thành phố. Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 862/QĐ-UBND-TH về công bố văn bản hết hiệu lực. Quyết định số 1978/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ban hành Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2146/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2109/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2012. Quyết định số 2041/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Bình. Quyết định số 139/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải xây dựng trên địa bàn quận 10. Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn quận Bình Tân. Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại các phường (nơi có đê) trên địa bàn quận Thủ Đức. Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND về việc sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND về điều chỉnh Bảng giá đất ở đô thị (Bảng 6) quận Bình Tân. Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Huyện, Chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản Quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành trong năm 2009. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND về điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 3411/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Khu dân cư Phước Thạnh xã Phước Thạnh (khu 4), huyện Củ Chi, diện tích 37,96ha. Quyết định số 3412/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư thị trấn Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2009. Quyết định số 3493/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu dân cư công nghiệp Lê Minh Xuân (tỷ lệ 1/5000) tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND về ban hành mức thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố. Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND về việc miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực. Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 3550/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công viên vui chơi giải trí đa năng Park City tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy. Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND về điều chỉnh trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội và tiền ăn cho đối tượng xã hội bị ốm đau nằm điều trị tại cơ sở y tế của các đơn vị sự nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong và Sở Y tế thành phố quản lý. Quyết định số 3594/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Quận 12 tại phường Thới An (khu 1- phía Nam), quận 12 Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực. Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận 3. Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp. Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế. Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ban hành Quy trình thực hiện đầu tư - xây dựng cơ bản đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm học tập cộng đồng xã Thạnh An. Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm học tập cộng đồng xã Lý Nhơn. Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Cần Thạnh. Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Khánh. Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm học tập cộng đồng xã An Thới Đông. Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm học tập cộng đồng xã Long Hòa. Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND về điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ Đại học công tác tại phường - xã, thị trấn. Quyết định số 22/2009/QĐ- UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục theo cơ chế “Một cửa liên thông” về việc giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực nhà, đất trên địa bàn quận 9. Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về việc chia tách Tổ Dân phố tại Khu phố 1, Khu phố 4 và Khu phố 5 thuộc phường Phước Long B. Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 5. Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung trên địa bàn quận 5. Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân. Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 8. Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 8. Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8. Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục Thể thao quận 8. Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 4108/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, quận 7. Quyết định số 4287/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư thị trấn huyện lỵ, huyện Củ Chi. Quyết định số 4291/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Quy (thị trấn Tân Quy), huyện Củ Chi. Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND về duyệt Quy hoạch mạng lưới đường thủy và cảng, bến khu vực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2020. Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 8. Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 8. Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND ban hành quy định về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình áp dụng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD, ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 5. Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 5. Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 5. Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Quyết định số 3999/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4186/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4187/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4188/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4189/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4190/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4191/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4192/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4193/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4194/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4195/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4196/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4197/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4198/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4199/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4209/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Nam thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4210/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4260/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4261/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4359/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4404/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4405/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4406/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4407/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Quyết định số 4372/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch xây dựng nhà lưu trú cho công nhân đang làm việc tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao và Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2015. Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việcbãi bỏ văn bản. Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình giám sát dịch tễ gia súc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận - huyện. Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện. Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện. Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 7. Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Tân. Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và lực lượng phục vụ ngành thể dục thể thao thành phố. Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 4738/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư dọc đường Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, quận 9. Quyết định số 4739/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND về ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND về sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND về chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ. Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ. Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4878/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 4919/QĐ-UBND về duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc, huyện Củ Chi và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận. Quyết định số 4948/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Quyết định số 4972/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009 - 2015. Quyết định số 5010/QĐ-UBND ban hành danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ. Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ. Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Cần Giờ. Quyết định số 87/2009/QĐ-UBND về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy. Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND về việc phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND về thời gian nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định số 5081/QĐ-UBND về phụ cấp đối với Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn. Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng Tư pháp quận Tân Bình. Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Bình. Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý kiến trúc đô thị trên trục đường Lũy Bán Bích quận Tân Phú. Quyết định số 5105/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư và công viên huyện lỵ, huyện Củ Chi. Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân. Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về banh hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Bình Tân. Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Bình Tân. Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hóc Môn. Quyết định số 5133/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh (Bổ sung lần 1). Quyết định số 90/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ. Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ. Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ. Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ. Quyết định số 5346/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND về bổ sung thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức của Bệnh viện Nhân Ái. Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận - huyện. Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8. Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ (khóa IX) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa X và Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy. Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2010. Quyết định số 5619/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, quận 12. Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2010. Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân. Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình. Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2008. Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5. Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 5. Nghị quyết số 30/2009/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2010. Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 8. Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 8. Nghị quyết số 31/2009/NQ-HĐND v ề kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 32/2009/NQ-HĐND về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2010. Nghị quyết số 33/2009/NQ-HĐND về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 34/2009/NQ-HĐND về thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 35/2009/NQ-HĐND về việc thu phí tham quan Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi. Nghị quyết số 36/2009/NQ-HĐND về việc quy định mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố. Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND về việc thu lệ phí chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 38/2009/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2010. Nghị quyết số 39/2009/NQ-HĐND về việc tiếp tục vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5625/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn II tỷ lệ 1/2000 tại quận 9. Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp xử lý các hành vi vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự lòng đường, vỉa hè; vệ sinh môi trường thuộc địa bàn quận 6. Nghị quyết số 27/2009/NQ-HĐND về thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010. Quyết định số 94/2009/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về cấm và hạn chế xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trong khu vực nội đô và trên các quốc lộ thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 28/200/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9. Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 9. Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 9. Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 9. Quyết định số 95/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp thành phố. Quyết định số 96/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản không còn phù hợp. Quyết định số 414/QĐ-HĐND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 98/2009/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 99/2009/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND về ban hành mức thu lệ phí chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND về ban hành mức thu phí tham quan Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi. Quyết định số 3547/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 1. Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 11/03/2009 của Ủy ban nhân dân quận 7 v/v ban hành quy trình về trình tự, thủ tục theo cơ chế “một cửa liên thông” và trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ hành chính trên địa bàn quận 7. Quyết định số 8529/2009/QĐ-UBNQ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh. Quyết định số 8531/2009/QĐ-UBND về banh hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Bình Thạnh. Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Y tế quận 3. Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 3. Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2010. Quyết định số 5945/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Đông Nam Củ Chi và khu dân cư phục vụ công nghiệp xã Bình Mỹ và Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5962/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2009. Quyết định số 12/QĐ-UBND về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 9. Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cần Giờ. Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ. Quyết định số 40/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố và quận - huyện. Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐNDngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2010. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về điều chỉnh Bảng giá đất ở tại đô thị (Bảng 6) tại quận 4, quận 7, quận 8 và huyện Hóc Môn. Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ văn bản. Quyết định số 650/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2010. Quyết định số 222/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4833/QĐ-UB ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư (30,224ha) phường Bình Khánh, quận 2. Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 338/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5. Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về banh hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ. Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Phân công thực hiện nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2010. Quyết định số 392/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2010 - 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2010. Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án thống nhất quản lý rừng phòng hộ môi trường, Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Quyết định số 551/QĐ-UBND về điều chỉnh địa điểm trong nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư quận 12 tại phường Thới An, quận 12. Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 9 năm 2010. Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động. Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 3. Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 3. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3. Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 5. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 5. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Phòng, chống tham nhũng năm 2010. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin quận 9. Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân. Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND về điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng quận - huyện và Trạm y tế phường - xã, thị trấn. Quyết định số 1474/2010/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh, Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân quận năm 2010. Quyết định số 996/QĐ-UBND về công bố bổ sung (lần 1) bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1093/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 2, 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9. Quyết định số 1094 /QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2 và 3, phường Phước Long A, quận 9. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3. Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn quận 4. Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 9. Quyết định số 1185/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư - công viên giải trí Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện. Quyết định số 1190/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Gò Trang, phường Phú Hữu, quận 9. Quyết định số 1191/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm mới II, phường Phước Long B, quận 9. Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh. Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về khuyến khích đầu tư bến bãi vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Phú. Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND về chấm dứt thu điều tiết 1% học phí các trường lớp bán công, trường ngoại ngữ tin học, trung tâm văn hóa ngoài giờ cho ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND về thí điểm thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân tại các phường trọng điểm thường xuyên bị ảnh hưởng triều cường trên địa bàn quận 12 và quận Thủ Đức. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Thanh tra quận Bình Thạnh. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh. Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về ban hành Hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2010. Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, tổ nhân dân. Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Tân Phú. Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố. Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố giai đoạn 2009 - 2015. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn quận 6. Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND về việc ban hành chuẩn nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 3 (2009 - 2015). Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 1597/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 6 thành phố Hồ Chí Minh - tỷ lệ 1/5000. Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 3. Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 3. Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 9. Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA30 về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1762/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất năm 2010. Quyết định số 1773/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư - bến xe Miền Đông - ga Depot phường Long Bình, quận 9. Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ban hành “Đề án kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp, các lĩnh vực giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015”. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Gò Vấp. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 4. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 4. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 5. Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 5. Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố. Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một phần Điều 3 của Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người nghèo đang sử dụng loại phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế trên địa bàn thành phố. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND về phạm vi áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành của thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Củ Chi. Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6. Quyết định số 384/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. Quyết định số 421/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ huyện Cần Giờ. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 7. Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp giữa Thanh tra xây dựng huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan chức năng liên quan trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Cần Giờ. Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh. Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực. Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa đối với lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, Kinh tế và Quản lý lao động. Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND-TĐKT quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận 12. Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 8. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND-VP ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 12. Quyết định số 3779/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Thạnh. Quyết định số 3780/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh. Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND về thành lập Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư và xây dựng, huy động và quản lý nguồn vốn tại xã Tân Thông Hội để thực hiện thí điểm chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 2. Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy định về chính sách cho vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở huyện Cần Giờ. Quyết định số 2603/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị. Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 5. Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Quyết định số 2697/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về bảo vệ và khen thưởng người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú. Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND về chuyển Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận - huyện trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố quản lý. Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp. Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 2722/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi thuộc khu đô thị Tây Bắc thành phố. Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận 7 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 8. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 2874/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư và nhà ở công nhân khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thuộc khu B - Khu đô thị Tây Bắc. Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trong lĩnh vực đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách Nhà nước. Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện. Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về bố trí chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về việc đặt tên đường mang tên Võ Văn Kiệt. Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND về việc thay thế thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực hộ tịch. Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong lĩnh vực xây dựng. Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn trong lĩnh vực Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, Thành lập và phát triển doanh nghiệp. Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị. Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quyết định số 3143/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định của thành phố về chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên địa bàn thành phố . Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND về việc thay thế một số nội dung văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong lĩnh vực Kiến trúc và lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực Giáo dục và đào tạo. Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban Quản lý Khu Nam trong lĩnh vực Xây dựng và Đất đai. Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND về việc bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Văn hóa quần chúng, Quảng cáo và Nghệ thuật biểu diễn thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Tài chính thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước, Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, Giá, Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp. Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh. Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và phối hợp trong việc tham gia Hệ thống “Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền thành phố”. Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú. Quyết định số 3363/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, quận 7. Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 6. Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND đính chính Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận 7 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND-NV về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12. Quyết định số 3415/QĐ-UBND ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát của quận - huyện và phường - xã - thị trấn trong thực hiện Chương trình mục tiêu Giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố giai đoạn 2009 - 2015. Quyết định số 3477/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư đường Đặng Văn Bi (một phần khu phố 5 và 6), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Quyết định số 3499/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội. Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực lao động - tiền lương - tiền công, việc làm, bảo hiểm y tế, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội. Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực. Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 3680/QĐ-UBND về duyệt đồ án điểu chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội quận 3. Quyết định số 3783/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Quản lý đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn. Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện, xã - phường - thị trấn trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước. Quyết định số 3813/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Xuân, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Quyết định số 3827/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu dân cư dọc đường Nam cao, phường Tân Phú, quận 9. Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 4 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Cần Giờ. Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn. Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định số lượng, bố trí các chức danh cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn. Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn. Quyết định số 62/2010/QĐ-UBND về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 5. Quyết định số 001/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 10 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn trong lĩnh vực Đất đai, Xây dựng, Nhà ở và công sở. Quyết định số 66/2010/QĐ-UBND về sửa đổi, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng. Quyết định số 67/2010/QĐ-UBND về ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 9. Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực. Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND-NV về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Cựu Thanh niên xung phong quận 12. Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND về thành lập Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND về thành lập Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 4329/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề huyện Cần Giờ. Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn huyện Cần Giờ. Quyết định số 72/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ. Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện. Quyết định số 4337/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư - công viên giải trí Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Quyết định số 74/2010/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở. Quyết định số 4381/QĐ-UBND về duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi hành lang an toàn đường sắt tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 4, mục I Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 8 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với sông, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn quận 8. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách và khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm. Quyết định số 75/2010/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 94/2001/QĐ-UB ngày 25 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về cơ chế quản lý và tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức. Quyết định số 76/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4440/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, phường Hiệp Phú, quận 9. Quyết định số 4578/QĐ-UBND về công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4579/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ chí Minh. Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND-NV về việc bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12. Quyết định số 4583/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ chí Minh. Quyết định số 4584/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong công tác cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận 6. Quyết định số 4601/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4659/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4743/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp sạch Trường Phú tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục thể thao quận 12. Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận 12. Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý chợ Phạm Văn Hai. Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý chợ Bàu Cát. Quyết định số 4744/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000(quy hoạch phân khu) Khu dân cư xã Tân Xuân - phía Đông Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn. Quyết định số 4861/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh (mở rộng) quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư quận 9 tại phường Long Trường và phường Trường Thạnh, quận 9. Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Cần Giờ. Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, khai thác và bảo vệ mạng tin học của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Quyết định số 788/2010/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè. Quyết định số 4948/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung và thay thế các thủ tục hành chính áp dụng tại phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4949/QĐ-UBND về việc công bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện, trong lĩnh vực Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước. Quyết định số 5061/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Quyết định số 78/2010/QĐ-UBND về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận - huyện. Quyết định số 5083/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Z756 tại phường 12, quận 10. Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 6. Quyết định số 5134/QĐ-UBND ban hành Quy định công tác trực ban phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố. Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài truyền thanh huyện Cần Giờ. Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế về sử dụng, khai thác và quản trị chương trình “Phần mềm Quản lý Văn bản và hồ sơ công việc” tại Phòng, ban thuộc mạng tin học của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn huyện giai đoạn 2010 - 2015. Quyết định số 80/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách đối với Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8. Quyết định số 003/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10. Quyết định số 004/2010/QĐ-UBND về việc về điều chuyển và bàn giao một số nhiệm vụ, quyền hạn từ Phòng Tài chính – Kế hoạch sang Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10. Quyết định số 005/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận 10. Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND bổ sung Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe ô tô tại các Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND-TP ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 6. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 7. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại các xã, thị trấn. Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động quản lý thông tin đối ngoại tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 4. Quyết định số 2526/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên nghĩa trang tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. Quyết định số 2633/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Tân Phú ban hành kèm theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú. Quyết định số 2768/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2747/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 7. Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND và Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND về ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về bãi bỏ Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 11 về việc tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ. Quyết định số 2980/QĐ-UBND về ban hành Quy định về Tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập các tổ chức hành nghề công chứng năm 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4076/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch cho các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2012. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 4. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 6. Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về Ban hành lộ giới hẻm trên địa bàn Quận 9. Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hóc Môn. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Nhà Bè. Quyết định số 4410/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở. Quyết định số 4469/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 về Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 2. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 11. Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình. Quyết định số 4589/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4636/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung một số điều trong Kế hoạch thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú. Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ban hành quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Quyết định số 4766/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4933/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố. Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 9, tổ dân phố 9A thuộc khu phố 4, phường Tam Bình. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 4, tổ dân phố 4A thuộc khu phố 4, phường Tam Bình. Quyết định số 4946/QĐ-UBND về ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012 - 2015. Quyết định số 5063/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định số 63/2010/QĐ-UBND về thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ. Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4934/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5054/QĐ-UBND ban hành Danh mục các tuyến đường ưu tiên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3451/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND về sửa đổi Điều 3 Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 5. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND v/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn Quận 9. Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Quận 9 giai đoạn 2011 - 2020. Quyết định số 5212/QĐ-UBND về ban hành Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND về phân loại đơn vị hành chính phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012. Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố. Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 5060/QĐ-UBND-TP về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 4708/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực. Quyết định số 3492/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh cơ quan chủ trì thực hiện các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận 6. Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải xây dựng trên địa bàn quận 6. Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Củ Chi. Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 2 lần thứ IV về Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận, giai đoạn 2012 - 2015. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Nhà Bè. Quyết định số 5379/QĐ-UBND về chia tách ấp 1, 2, 3, 4, 5 và ấp 6 thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Quyết định số 5390/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5914/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện. Quyết định số 5915/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. Quyết định số 6133/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND về thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại phường - xã, thị trấn. Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Củ Chi. Quyết định số 6011/QĐ-UBND về duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 10 đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000. Quyết định số 6013/QĐ-UBND về duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh đến năm 2020. Quyết định số 6014/QĐ-UBND về duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Bình Thạnh đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000. Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá quận 7. Quyết định số 6188/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6219/QĐ-UBND về phê duyệt “Chương trình Ứng dụng Công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp nhà nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015”. Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất sang giao đất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND công bố hết hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành. Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Bình Tân. Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về bổ sung phân công quản lý nhà nước đối với tổ chức hội trên địa bàn quận Bình Tân. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân 21 xã - thị trấn thuộc huyện Củ Chi. Quyết định số 6233/QĐ-UBND về ban hành Mô hình hệ thống thông tin đất đai - xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6308/QĐ-UBND ban hành Quy chế Chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ ngành Y, Dược Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 6319/QĐ-UBND về phê duyệt “Chương trình xây dựng và triển khai an toàn an ninh thông tin trong cơ quan quản lý nhà nước giai đoạn 2012 - 2015”. Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân loại đơn vị hành chính phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận Bình Tân. Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp Thành phố trên địa bàn huyện Bình Chánh. Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội huyện Cần Giờ. Quyết định số 5852/QĐ-UBND về phê duyệt “Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành”. Quyết định số 5867/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2012 - 2015. Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2011. Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013. Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và thông qua tổng biên chế công chức trong cơ quan tổ chức Hành chính năm 2013 của thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2013. Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng 3 năm 2013 - 2015 và năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố. Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường. Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013. Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND chấm dứt việc thực hiện Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII về điều chỉnh mức thu phí qua đò tại bến khách ngang sông An Phú Đông, Quận 12. Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII. Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013. Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013. Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên ngành thể dục thể thao thành phố trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu. Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên ngành thể dục thể thao thành phố trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu. Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc quận 5. Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2007 phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Thương mại - dịch vụ Quận 9 đến năm 2010. Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường. Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cấp Giấy phép quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức. Quyết định số 6358/QĐ-UBND về phê duyệt “Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020”. Quyết định số 6410/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 6411/QĐ-UBND về kiện toàn Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định số 6444/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6509/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 10. Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 10. Quyết định số 6015/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Nhà Bè đến năm 2020. Quyết định số 6179/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 11 đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 4. Quyết định số 6180/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư dọc Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Quyết định số 6660/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố. Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện chế độ ủy quyền tham gia Tố tụng hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Củ Chi. Quyết định số 6708/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu Trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh (930ha). Quyết định số 32/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 295/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tri số 18-TT/TU ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2013. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2013. Quyết định số 341/QĐ-UBND về ban hành Danh mục số 2 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về cấm và hạn chế xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trong khu vực nội đô và trên một số tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận 7. Quyết định số 699/QĐ-UBND ban hành danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và cho phép đỗ xe dưới lòng đường có thu phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 700/QĐ-UBND ban hành danh mục các tuyến đường cấm đỗ xe trên địa bàn quận 1, quận 3. Quyết định số 206/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 49/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực. Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp công dân thành phố. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2013. Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 2. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về sửa đổi Điều 2 Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, xét duyệt các vấn đề liên quan đến học viên và người sau cai nghiện ma túy ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Quận 3. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức. Quyết định số 430/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch khai thác và sử dụng khoáng sản rắn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc đính chính Chỉ thị số 24/2012/CT-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố. Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về kết thúc thu phí hoàn vốn dự án chuyển nhượng quyền thu phí đường Điện Biên Phủ và đường Kinh Dương Vương, tiến hành thu phí hoàn vốn đầu tư dự án cầu Rạch Chiếc mới trên xa lộ Hà Nội. Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về điều chỉnh giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại các cơ sở chữa bệnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý. Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân công thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú quản lý. Quyết định số 1096/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1145/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án 1928 “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2016. Quyết định số 1193/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 1352/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013 - 2020. Quyết định số 1808/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2013. Quyết định số 1953/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Quận Bình Tân. Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 1814/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch-Kiến trúc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2109/QĐ-UBND về Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. Quyết định số 2153/QĐ-UBND về ban hành Danh mục nguồn tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ). Quyết định số 325/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực. Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2296/QĐ-UBND về phê duyệt “Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015”. Quyết định số 2398/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2416/QĐ-UBND về chia tách ấp Thới Tứ và ấp Trung Đông thuộc xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Quyết định số 2465/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 theo Quyết định số 1956/QĐ -TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 2506/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Đa Phước, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 1. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 1. Quyết định số 2507/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 2508/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 2509/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 2510/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Long Thới, huyện Nhà Bè giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 2511/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Qui Đức, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 2578/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2701/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 2702/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6. Quyết định số 2805/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành mới và bãi bỏ, hủy bỏ. Quyết định số 763/QĐ-UBND-NC về bãi bỏ Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 Ủy ban nhân dân quận 4 về thành lập Thanh tra xây dựng quận 4 và Thanh tra xây dựng 15 phường thuộc quận 4. Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 40, tổ dân phố 40A thuộc khu phố 4, phường Linh Chiểu. Quyết định số 2599/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Trung An, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 74/2004/QĐ-UB về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 233/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003 – 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Mỹ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin. Quyết định số 142/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung định mức sử dụng xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố và quận – huyện. Quyết định số 198/2005/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị. Quyết định số 37/2005/QĐ-UB về ban hành Quy định sử dụng thư tín điện tử trong các cơ quan hành chính thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 217/2004/QĐ-UB ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2006 cho Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Kinh tế thành phố. Quyết định số 216/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh tên Chủ đầu tư dự án thuộc kế hoạch kinh phí công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn Ngân sách tập trung năm 2005. Quyết định số 239/2004/QĐ-UB về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 154/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 173/2005/QĐ-UB về phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 275/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chánh giai đoạn 2004-2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bệnh viện Hùng Vương (trực thuộc Sở Y tế). Quyết định số 139/2005/QĐ-UBND về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về xử lý vi phạm hành chính. Quyết định số 321/2004/QĐ-UB về áp dụng cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn thuộc thành phố. Quyết định số 63/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh Trưởng các đoàn thể ở phường - xã, thị trấn. Quyết định số 98/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố để thực hiện công tác quy hoạch. Quyết định số 208/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận 11. Quyết định số 249/2004/QĐ-UB về đổi tên Trung tâm Thông tin và đăng ký nhà đất thành Trung tâm Thông tin Tài nguyên - Môi trường và Đăng ký Nhà đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định số 135/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý. Quyết định số 109/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục Thể Thao Nguyễn Thị Định, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 256/2004/QĐ-UB về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyết định số 210/2004/QĐ-UB về Quy định thủ tục xử phạt qua hình ảnh một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 79/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 6, giai đoạn 2004 - 2005. Quyết định số 58/2004/QĐ-UB về ban hành “71 biểu mẫu về thủ tục hành chánh trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở”. Quyết định số 19/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. Quyết định số 14/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố. Quyết định số 266/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Thủ Đức, giai đoạn 2004 - 2005. Quyết định số 341/2004/QĐ-UB về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện. Quyết định số 165/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Quyết định số 170/2005/QĐ-UBND về bổ sung ngân sách Nhà nước cho hoạt động năm 2005 của Đảng bộ thành phố (Ban Tài chính Quản trị Thành ủy). Quyết định số 120/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố. Quyết định số 27/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 9, khóa III, nhiệm kỳ 2004 – 2009. Quyết định số 02/2004/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện Hóc Môn giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 236/2004/QĐ-UB về ban hành Quy định thủ tục, trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 64/2005/QĐ-UB về bổ sung dự toán kinh phí năm 2005 cho Sở Công nghiệp. Quyết định số 07/2000/QĐ-UB-NC về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2000 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 240/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003 – 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin. Quyết định số 30/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 12, khóa III, nhiệm kỳ 2004 – 2009. Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị có thu bảo đảm một phần chi phí : Trường Trung học Công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp. Quyết định số 17/2005/QĐ-UB về ban hành Quy định thực hiện chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư sử dụng lao động là học viên và người sau cai nghiện. Quyết định số 100/2005/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh đến năm 2010. Quyết định số 228/2004/QĐ-UB về việc Ban hành mức thu phí dịch vụ công chứng, chứng thực tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 51/2004/QĐ-UB về thành lập Trung tâm dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính. Quyết định số 42/2005/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung Điều 12 và Điều 15 của Quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Quyết định số 154/2005/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 161/2004/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động thực hiện “Năm 2006-Năm cải cách hành chính”. Quyết định số 302/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. Quyết định số 116/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 278/2004/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2004 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Quyết định số 203/2005/QĐ-UBND về ban hành Quy chế xét chọn điểm mua sắm đạt chuẩn du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 144/2005/QĐ-UB về kiện toàn tổ chức bộ máy thanh tra Sở Xây dựng. Quyết định số 348/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Công nghiệp. Quyết định số 158/2005/QĐ-UBND về phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động 7 tháng cuối năm 2005 cho Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp. Quyết định số 179/2005/QĐ-UB về thành lập cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giao thông - Công chính. Quyết định số 324/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Viện Y dược học dân tộc (trực thuộc Sở Y tế). Quyết định số 205/2004/QĐ-UB về ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường giải quyết một số lĩnh vực trong đầu tư xây dựng thuộc ngành tài nguyên môi trường. Quyết định số 145/2004/QĐ-UB về phê duyệt Chương trình mục tiêu Xóa đói giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2004-2010. Quyết định số 92/2005/QĐ-UB về thành lập Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 46/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Tư pháp. Quyết định số 05/2004/QĐ-UB về thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009. Quyết định số 208/2005/QĐ-UB về phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển cá sấu trên địa bàn thành phố đến năm 2010. Quyết định số 219/2005/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2005 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố. Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND về bãi bỏ các Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về xử lý vi phạm hành chính. Quyết định số 09/2005/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Củ Chi, năm 2005. Quyết định số 26/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 8, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Quyết định số 250/2004/QĐ-UB về bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004. Quyết định số 120/2005/QĐ-UBND về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 92/2004/QĐ-UB về phân bổ chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước. Quyết định số 245/2005/QĐ-UBND về ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và phí tạm dừng, đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 187/2004/QĐ-UB về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 146/2003/QĐ-UB ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về cung cấp sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 168/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định số 56/2005/QĐ-UB về phê duyệt điều chỉnh phương án bù giá nước sạch cung cấp cho huyện Cần Giờ. Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005. Quyết định số 142/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế tài chính tạm thời của Tổng Công ty Văn hóa Sài gòn thí điểm theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con. Quyết định số 123/2004/QĐ-UB về cấp bổ sung ngân sách năm 2004 cho quận Bình Tân. Quyết định số 34/2005/QĐ-UB về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức khối Tư pháp. Quyết định số 104/2005/QĐ-UB về bổ sung dự toán kinh phí năm 2005 cho 14 sở - ngành thực hiện khoán chi. Quyết định số 344/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Văn hóa và Thông tin. Quyết định số 331/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Bình Thạnh, giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 178/2005/QĐ-UBND về bổ sung, điều chỉnh một số chế độ, chính sách xã hội tại các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng của thành phố. Quyết định số 225/2004/QĐ-UB về giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng và ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng trong việc điều hành thực hiện đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư theo Chỉ thị số 24/2004/CT-UB ngày 31 tháng 8 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 37/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, khoá I, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Quyết định số 305/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND về công bố Danh mục các văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ năm 2004 đã hết hiệu lực pháp luật. Quyết định số 95/2005/QĐ-UBND về sửa đổi bổ sung Quyết định số 3346/QĐ-UB-QLĐT ngày 07 tháng 10 năm 1994 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh giá biểu thuê nhà cơ quan hành chánh sự nghiệp-cơ quan kinh doanh-sản xuất sử dụng thuộc diện Nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 245/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch bổ sung các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004 - 2005. Quyết định số 280/2004/QĐ-UB về phê duyệt bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Phú Nhuận, giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 60/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2005 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị. Quyết định số 230/2005/QĐ-UB về phê duyệt điều chỉnh cơ cấu phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Quyết định số 222/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh bổ sung dự toán kinh phí thường xuyên năm 2005 của Đảng bộ thành phố (Ban Tài chính Quản trị Thành ủy). Quyết định số 122/2005/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Y tế thành phố. Quyết định số 49/2004/QĐ-UB về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Dạy nghề thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 76/2005/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Đoàn Nghệ thuật Múa rối trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin. Quyết định số 184/2005/QĐ-UB về ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài trụ sở chính tại Khu đô thị mới Nam thành phố. Quyết định số 148/2004/QĐ-UB ban hành giải thưởng cấp Thành phố mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Quyết định số 202/2004/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố. Quyết định số 149/2004/QĐ-UB về điều chỉnh, sửa đổi Chỉ thị số 17/2003/CT-UB ngày 21 tháng 7 năm 2003 và Quyết định số 301/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về Phổ cập giáo dục bậc Trung học. Quyết định số 101/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch danh mục các dự án Công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách tập trung của thành phố năm 2004. Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006. Quyết định số 201/2005/QĐ-UB về ban hành quy chế quản lý lưu trú công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 157/2004/QĐ-UB về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2004. Quyết định số 125/2005/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước. Quyết định số 313/2004/QĐ-UB về chuyển giao tổ chức và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ sang Sở Bưu chính, Viễn thông. Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND về tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2. Quyết định số 06/2005/QĐ-UB về quy định mức trợ giá đưa đón học sinh sinh viên bằng phương tiện giao thông công cộng năm học 2004 - 2005. Quyết định số 08/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trung tâm Y tế quận Tân Phú. Quyết định số 83/2005/QĐ-UB về bổ sung các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 290/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 2. Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND về quy định thời gian làm việc ban đêm trong Quyết định số 245/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và phí tạm dừng, đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị có thu bảo đảm một phần chi phí: Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ trực thuộc Sở Thể dục - Thể thao. Quyết định số 316/2004/QĐ-UB về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 79/2005/QĐ-UB về thẩm quyền địa hạt giữa các Phòng Công chứng đối với việc chứng nhận hợp đồng, giấy tờ giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất tại các huyện trên địa bàn thành phố. Quyết định số 251/2005/QĐ-UBND về ban hành Quy định chính sách, chế độ đối với Đội viên tham gia công tác bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn thành phố. Quyết định số 170/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn phụ thu tiền nước và thuế kinh doanh nước sạch được để lại. Quyết định số 183/2004/QĐ-UB về phê duyệt bổ sung quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 9, giai đoạn 2004 - 2005. Quyết định số 337/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2005. Quyết định số 53/2005/QĐ-UB về việc ban hành danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2006 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 147/2005/QĐ-UB về tổ chức chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Quyết định số 246/2005/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán chi phí quản lý hành chính cho các sở - ngành, quận - huyện, phường - xã, thị trấn. Quyết định số 88/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị. Quyết định số 126/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố (Văn phòng Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố). Quyết định số 31/2005/QĐ-UB về ban hành Phương án quy hoạch về hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và Qui định về hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố. Quyết định số 222/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Ban chỉ đạo Khu đô thị Tây Bắc thành phố. Quyết định số 283/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004-2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bệnh viện Tai Mũi Họng (trực thuộc Sở Y tế). Quyết định số 34/2004/QĐ-UB v ề phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức, khóa III, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Quyết định số 334/2004/QĐ-UB về đổi tên Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn địa ốc thành Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn Tài nguyên-Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định số 183/2005/QĐ-UBND về cho phép tách Hội Địa lý - Địa chất thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 20/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 2, khóa III, nhiệm kỳ 2004 – 2009. Quyết định số 129/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Gò Vấp, giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 49/2005/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung Quy định tổ chức quản lý hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt ban hành kèm theo Quyết định số 321/2003/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 242/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 130/2005/QĐ-UBND về thành lập Thanh tra ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố. Quyết định số 22/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 4, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. Quyết định số 78/2004/QĐ-UB về phê chuẩn việc điều chỉnh số đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 4, khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009. Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị có thu bảo đảm toàn bộ chi phí: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế trực thuộc Sở Y tế. Quyết định số 225/2005/QĐ-UB về quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở theo Luật Đất đai 2003. Quyết định số 99/2004/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định số 99/2005/QĐ-UBND về Quy định một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp. Quyết định số 16/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu đào tạo các lớp Chỉ huy trưởng Quân sự phường, xã, thị trấn giai đoạn 2004 - 2006. Quyết định số 188/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 227/2005/QĐ-UBND về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 128/2005/QĐ-UB về phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2006. Quyết định số 03/2005/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 12, năm 2005. Quyết định số 55/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trung tâm Văn hóa-Thể dục thể thao quận Tân Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú. Quyết định số 106/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Tiến trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Quyết định số 39/2001/QĐ-UB về việc bổ sung danh mục dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố. Quyết định số 117/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Phòng Công chứng số 5 thuộc Sở Tư pháp. Quyết định số 133/2005/QĐ-UB về việc điều chỉnh một số nội dung trong văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh (VIE/02/010). Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy và giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cấp thành phố. Quyết định số 70/2005/QĐ-UB về tất toán (xóa) tài khoản "Phát hành trái phiếu đô thị" tại Kho bạc Nhà nước thành phố. Quyết định số 319/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Hóc Môn, giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 297/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 10. Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường Công nhân Kỹ thuật trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định số 91/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô và Chỉ thị số 18/2003/CT-UB ngày 23 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND Quyết định số của Ủy ban nhân dân thành phố Về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2006. Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí và danh mục các dự án, hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp năm 2006 cho Sở Bưu chính, Viễn thông. Quyết định số 192/2004/QĐ-UB về bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2004 cho các quận Tân Phú, Bình Tân và quận 12. Quyết định số 271/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chánh giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bệnh viện Mắt thành phố (trực thuộc Sở Y tế). Quyết định số 82/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Quyết định số 39/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2005 cho Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Kinh tế thành phố. Quyết định số 136/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Quyết định số 17/2004/QĐ-UB về ban hành quy định quản lý các dự án thành phần thuộc đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2005 (Đề án 112). Quyết định số 195/2005/QĐ-UBND về phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2005 cho Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Quyết định số 150/2005/QĐ-UB về điều chỉnh mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Giao thông - Công chính. Quyết định số 338/2004/QĐ-UB về kiện toàn tổ chức nhân sự Ban chỉ đạo Chương trình môi trường thành phố. Quyết định số 180/2004/QĐ-UB về tổ chức lại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con. Quyết định số 220/2004/QĐ-UB về giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách tập trung (phân cấp Ủy ban nhân dân quận-huyện quản lý thuộc chương trình đầu tư cho các phường-xã nghèo trọng điểm của thành phố). Quyết định số 200/2004/QĐ-UB về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung. Quyết định số 45/2005/QĐ-UB về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ-công chức, người lao động làm việc tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh và người sau cai nghiện ma túy. Quyết định số 279/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 7, giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 137/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (đợt 8). Quyết định số 243/2004/QĐ-UB về tất toán (xóa) tài khoản "Lệ phí đường Nguyễn Tất Thành - Liên tỉnh lộ 15" tại Kho bạc Nhà nước thành phố. Quyết định số 145/2005/QĐ-UB về chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn sang hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty con. Quyết định số 18/2005/QĐ-UB về cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố. Quyết định số 229/2005/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành thẩm định giá mua quỹ nhà, chuyển nhượng nền đất trong các dự án theo Chỉ thị số 24/2004/CT-UB, ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 311/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch 2004 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ. Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ. Quyết định số 47/2004/QĐ-UB về việc điều chỉnh kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2003. Quyết định số 07/2004/QĐ-UB về sửa đổi Điều 2, Quyết định số 103/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 102/2004/QĐ-UB về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2004 - 2010. Quyết định số 117/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí các dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách tập trung của thành phố năm 2006 cho Sở Bưu chính, Viễn thông. Quyết định số 75/2005/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2005 - 2007 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin. Quyết định số 220/2005/QĐ-UBND về cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố. Quyết định số 91/2005/QĐ-UB về việc ban hành bản Quy định về quản lý nuôi thủy sản lồng, bè trên sông Tắc quận 9. Quyết định số 04/2005/QĐ-UB về giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2005 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong. Quyết định số 191/2005/QĐ-UB về phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 199/2005/QĐ-UB về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 155/2004/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu cho vay từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2004. Quyết định số 121/2005/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ-huyện Cần Giờ-thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 246/2004/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm Hỗ trợ Nông dân thành phố trực thuộc Hội Nông dân thành phố. Quyết định số 247/2005/QĐ-UBND về ban hành mức thu phí tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi. Quyết định số 01/2005/QĐ-UB về bổ sung Quyết định số 247/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Bưu chính Viễn thông. Quyết định số 217/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003 – 2005 cho đơn vị có thu bảo đảm một phần chi phí : Trường Trung học Kỹ thuật nông nghiệp (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Quyết định số 143/2004/QĐ-UB về ban hành Điều lệ tạm thời tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Văn hóa Sài gòn thí điểm theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con. Quyết định số 294/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 3. Quyết định số 95/2004/QĐ-UB về thành lập Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định số 86/2004/QĐ-UB về sửa đổi Quyết định số 2451/QĐ-UB-KT ngày 16 tháng 5 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 332/2004/QĐ-UB về ban hành bộ đơn giá công tác đo đạc bản đồ địa chính năm 2004 khu vực thành phố. Quyết định số 24/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 6, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Quyết định số 124/2004/QĐ-UB về cấp bổ sung ngân sách năm 2004 cho huyện Bình Chánh. Quyết định số 97/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2004 cho Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Kinh tế thành phố. Quyết định số 131/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án đồng bộ hóa cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ phục vụ nuôi tôm bền vững ở hai huyện Nhà Bè, Cần Giờ. Quyết định số 289/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2005. Quyết định số 181/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 180/2005/QĐ-UBND về giao dự toán chi ngân sách năm 2005 cho Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND về giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2006 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên Xung phong. Quyết định số 29/2005/QĐ-UB về bổ sung dự toán kinh phí năm 2005 cho Sở Nội vụ. Quyết định số 76/2004/QĐ-UB về cho phép Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố tiếp nhận bàn giao dự án do Tổ chức Marrie Stopes International (MSI) tài trợ. Quyết định số 176/2004/QĐ-UB về bổ sung dự toán ngân sách năm 2004 cho quận Tân Phú. Quyết định số 198/2004/QĐ-UB về thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2003. Quyết định số 51/2005/QĐ-UB về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nước của các dự án thuộc các Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ ban hành kèm theo Quyết định số 57/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 218/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ trực thuộc Sở Thể dục thể thao thành phố. Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND về cho phép thành lập Đội Thanh tra cơ động trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng. Quyết định số 236/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003 – 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin. Quyết định số 240/2004/QĐ-UB về bổ sung hành vi vi phạm hành chính áp dụng xử phạt theo Quy định thủ tục xử phạt qua hình ảnh trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 47/2005/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 và Quyết định số 60/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 22/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi các Trường bán công Mầm non, Phổ thông sang công lập. Quyết định số 27/2005/QĐ-UB về phê duyệt bổ sung quy hoạch các vị trí quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 9, năm 2005. Quyết định số 66/2005/QĐ-UB về việc phân bổ chỉ tiêu vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái Giáo dục. Quyết định số 158/2004/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Văn hóa và Thông tin. Quyết định số 124/2005/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 86/2001/QĐ-UB ngày 27 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở và văn phòng làm việc tại số 1Bis - 1Kép đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1. Quyết định số 112/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ. Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị có thu bảo đảm một phần chi phí: Nhà Văn hóa Thanh niên thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Quyết định số 314/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004-2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Khu Đường sông (trực thuộc Sở Giao thông Công chánh). Quyết định số 127/2005/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu cho vay, thu hồi vốn và giải quyết việc làm từ nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm năm 2005. Quyết định số 52/2004/QĐ-UB về thành lập Trung tâm nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố. Quyết định số 103/2004/QĐ-UB về ban hành Kế hoạch “Quản lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh năm 2004-2005”. Quyết định số 84/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí và danh mục các dự án, hoạt động, hạng mục công nghệ thông tin năm 2005 cho Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố. Quyết định số 223/2005/QĐ-UBND về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng trực thuộc Sở Giao thông - Công chính. Quyết định số 317/2004/QĐ-UB về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật đất đai 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ ; Quyết định số 25/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quyết định số 267/QĐ-UB về giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2004. Quyết định số 65/2005/QĐ-UB về bổ sung dự toán kinh phí năm 2005 cho Thanh tra thành phố. Quyết định số 292/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 12. Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy định xử lý học viên và người sau cai nghiện ma túy vi phạm kỷ luật tại cơ sở quản lý. Quyết định số 115/2004/QĐ-UB về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2004 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 163/2005/QĐND-UB về bổ sung dự toán ngân sách năm 2005 cho ngành Giáo dục-Đào tạo khối quận-huyện. Quyết định số 273/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chánh giai đoạn 2004-2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (trực thuộc Sở Y tế). Quyết định số 237/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế tài chính tạm thời của Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận thí điểm theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con. Quyết định số 84/2004/QĐ-UB về sửa đổi Quyết định số 2201A/QĐ-UB-KT ngày 29 tháng 4 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 134/2004/QĐ-UB về thành lập Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố. Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND về chia tách, thành lập các ấp mới của xã Bình Hưng - huyện Bình Chánh. Quyết định số 149/2005/QĐ-UB về điều chỉnh mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND về thành lập Phòng Công chứng số 6 trực thuộc Sở Tư pháp. Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003 – 2005 cho đơn vị có thu bảo đảm một phần chi phí : Trường Cán bộ thành phố. Quyết định số 11/2004/QĐ-UB về cho phép thực hiện thí điểm khoán định biên và kinh phí hoạt động đối với phường - xã, thị trấn. Quyết định số 80/2004/QĐ-UB về chế độ trợ cấp ưu đãi đối với cán bộ, công chức-viên chức tại các Ban Quản lý (hành chính Nhà nước đặc thù) thuộc ủy ban nhân dân thành phố; các tổ chức Quản lý dự án nhóm A, ODA và lĩnh vực công nghệ thông tin. Quyết định số 252/2005/QĐ-UBND về chế độ tài chính đối với hoạt động sự nghiệp của Đài Truyền hình thành phố giai đoạn 2005-2007. Quyết định số 159/2005/QĐ-UB về ban hành Quy định quản lý chăm sóc chữa trị cho bệnh nhân HIV/AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 25/2005/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2005 cho Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định số 179/2004/QĐ-UB về tổ chức lại Công ty Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con. Quyết định số 189/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn. Quyết định số 335/2004/QĐ-UB về đổi tên Đoàn Đo đạc bản đồ thành Trung tâm Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về duyệt đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh - sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005. Quyết định số 327/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em (trực thuộc Sở Y tế). Quyết định số 140/2005/QĐ-UBND về chế độ, chính sách khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường-xã, thị trấn. Quyết định số 137/2005/QĐ-UB về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. Quyết định số 171/2005/QĐ-UB về phê duyệt điều lệ (sửa đổi) tổ chức hoạt động Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 104/2009/QĐ-UBND về ban hành mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố. Quyết định số 42/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Quyết định số 72/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 7 giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 108/2005/QĐ-UB về phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 5, năm 2005. Quyết định số 239/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003 – 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Lịch sử trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin. Quyết định số 93/2005/QĐ-UB về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, năm 2005. Quyết định số 206/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố. Quyết định số 195/2004/QĐ-UB về giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 cho Tổ chức Giám định tư pháp về xây dựng, trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 21/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 163/2004/QĐ-UB về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện. Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 26/4/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2. Quyết định số 56/2004/QĐ-UB về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2004. Quyết định số 131/2005/QĐ-UB về việc thành lập Ban Giám khảo cuộc thi tuyển thiết kế dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc tế tại Khu đô thị mới Nam thành phố. Quyết định số 339/2004/QĐ-UB về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và chế độ lương đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh chuyên trách ở phường-xã, thị trấn. Quyết định số 268/2004/QĐ-UB về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2004 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 188/2004/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và Bản quy định kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 167/2005/QĐ-UBND về phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2005 của Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 trực thuộc Sở Giao thông - Công chính. Quyết định số 112/2005/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và họat động của Tổ công tác liên ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp. Quyết định số 32/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. Quyết định số 138/2004/QĐ-UB về ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 264/2004/QĐ-UB về phê duyệt bổ sung quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 5, giai đoạn 2004 - 2005. Quyết định số 298/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 9. Quyết định số 234/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 8, giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 71/2004/QĐ-UB v ề tổ chức lại bộ máy, biên chế của Nhà Thiếu nhi quận - huyện. Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh mục 6.1, điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 99/2005/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 118/2004/QĐ-UB về ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà và các loại kiến trúc khác để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 57/2005/QĐ-UB về giao nhiệm vụ Sở Thương mại triển khai và thực hiện Quyết định số 0027/2005/QĐ-BTM và Quyết định số 0028/2005/QĐ-BTM ngày 07 tháng 01 năm 2005 của Bộ Thương mại. Quyết định số 209/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí và danh mục các dự án công nghệ thông tin cho sử dụng nguồn vốn Ngân sách tập trung năm 2005 cho Sở Bưu chính, Viễn thông. Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về khuyến khích đầu tư bến bãi vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 215/2004/QĐ-UB về bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004. Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị có thu bảo đảm một phần chi phí : Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định số 165/2005/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Thông tin và Chưong trình Giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 35/2005/QĐ-UB về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh phí thường xuyên chi sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2004 cho Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND về chuyển Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh thành "Viện Nghiên cứu xã hội thành phố Hồ Chí Minh" trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 14/2005/QĐ-UB về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2005. Quyết định số 151/2004/QĐ-UB về điều chỉnh kế hoạch cân đối quỹ nhà phục vụ tái định cư giai đoạn 2 cho Chương trình di dời, tái định cư các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục thể thao và lao động-thương binh-xã hội trên địa bàn thành phố. Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND về bãi bỏ các văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành. Quyết định số 110/2005/QĐ-UB về ban hành tạm thời mức thu phí dầu xe ôtô hàng tháng trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 45/2004/QĐ-UB về ban hành quy định một số chính sách ưu đãi trong đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 33/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. Quyết định số 276/2004/QĐ-UB về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cho vay từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2004. Quyết định số 300/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 7. Quyết định số 176/2005/QĐ-UB về kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố. Quyết định số 255/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 11, giai đoạn 2004 - 2005. Quyết định số 66/2004/QĐ-UB về phê duyệt kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quyết định số 03/2004/QĐ-UB về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề tài bảo đảm nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị ở thành phố đến năm 2005 của khối cơ quan quản lý Nhà nước. Quyết định số 204/2005/QĐ-UB ban hành quy chế xét chọn cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 309/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức. Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mục tiêu tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ huyệnn Cần Giờ. Quyết định số 85/2005/QĐ-UB về thành lập Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Quyết định số 119/2005/QĐ-UBND về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố,. Quyết định số 153/2004/QĐ-UB về thời điểm bắt đầu tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2. Quyết định số 272/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chánh giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bệnh viện Bình Dân (trực thuộc Sở Y tế). Quyết định số 07/2005/QĐ-UB về bãi bỏ Quyết định số 772/QĐ-UB-NCVX ngày 09 tháng 02 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 203/2004/QĐ-UB về sửa đổi Quyết định số 89/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2001 về quy định việc xác định giá trị nhà, đất phục vụ việc thu phần vắng đồng sở hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 140/2004/QĐ-UB về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) tổ chức và hoạt động Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 81/2005/QĐ-UB về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận - huyện và trạm y tế phường - xã, thị trấn. Quyết định số 166/2004/QĐ-UB về việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư. Quyết định số 260/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo quận (huyện) trực thuộc Ủy ban nhân dân quận (huyện). Quyết định số 174/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2005 của quận 2 và quận 4. Quyết định số 342/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Thương mại. Quyết định số 230/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (đợt 9). Quyết định số 306/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Nhà BèVề điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. Quyết định số 2123/QĐ-UB về bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất đô thị thuộc quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Quyết định số 241/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003 – 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Tôn Đức Thắng trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin. Quyết định số 121/2004/QĐ-UB về giao bổ sung kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố. Quyết định số 213/2005/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố. Quyết định số 54/2005/QĐ-UB về bãi bỏ Quyết định số 179/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm giao dịch cây trồng- vật nuôi trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. Quyết định số 184/2004/QĐ-UB về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2004 - 2005. Quyết định số 173/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 60/2004/QĐ-UB về điều chỉnh bổ sung “Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 223/2004/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ tạm thời tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn thí điểm theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con. Quyết định số 32/2005/QĐ-UB về phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Quyết định số 35/2004/QĐ-UB v ề phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Bình, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Quyết định số 286/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004-2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bệnh viện Từ Dũ (trực thuộc Sở Y tế). Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND về công bố Danh mục các văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ năm 1981 đến năm 2004 đã hết hiệu lực pháp luật. Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND về quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010. Quyết định số 52/2005/QĐ-UB về ban hành Quy định trình tự, thủ tục phá dỡ công trình xây dựng hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 325/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường (trực thuộc Sở Y tế). Quyết định số 303/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Quyết định số 237/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003 – 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Đài Tiếng nói nhân dân thành phố. Quyết định số 69/2004/QĐ-UB về ban hành Tiêu chuẩn Xã Văn hóa năm 2004. Quyết định số 205/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu, bảo đảm một phần chi phí: Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng. Quyết định số 105/2005/QĐ-UB về phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Hội Nha công thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 40/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Quyết định số 160/2005/QĐ-UBND cề thực hiện các quyết định xử lý tài sản tạm giữ từ năm 1975 – 1990. Quyết định số 58/2005/QĐ-UB về ban hành Chương trình cải cách hành chính năm 2005 của thành phố. Quyết định số 159/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Tài chính. Quyết định số 146/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Hội hỗ trợ nuôi trồng thủy sản thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 10/2005/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa có tính chất “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Cần Giờ, năm 2005. Quyết định số 44 /2005/QĐ-UB về việc ban hành Quy định điều kiện, thủ tục và trình tự để các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thành phố được gia hạn hoặc xóa tên trong danh sách phải di dời. Quyết định số 06/2004/QĐ-UB về hợp nhất Đội Quản lý trật tự đô thị và Đội Thi hành quyết định hành chính thành Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện và Tổ Quản lý trật tự đô thị phường - xã, thị trấn. Quyết định số 136/2005/QĐ-UB về việc thành lập Ban Giám khảo cuộc thi tuyển thiết kế dự án Trung tâm Hội chợ triểm lãm Quốc tế tại Khu đô thị mới Nam thành phố. Quyết định số 113/2004/QĐ-UB về ban hành Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện. Quyết định số 258/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004 - 2005. Quyết định số 207/2005/QĐ-UB về tổ chức thực hiện Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 315/2004/QĐ-UB về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2004 cho huyện Hóc Môn. Quyết định số 232/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 296/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 4. Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2006. Quyết định số 261/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Viện Kinh tế. Quyết định số 73/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2005. Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị có thu bảo đảm toàn bộ chi phí: Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định số 11/2005/QĐ-UB về việc ban hành Đơn giá nhân công cho công tác quản lý đất đai năm 2004 tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký nhà đất. Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND về ban hành bộ đơn giá công tác đo đạc bản đồ địa chính năm 2006 khu vực Thành phố. Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND ban hành quy định tạm thời về định mức chi phí quy hoạch phát triển ngành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 164/2005/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 193/2004/QĐ-UB về cấp bổ sung ngân sách năm 2004 cho quận 12. Quyết định số 116/2004/QĐ-UB về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 186/2004/QĐ-UB về thành lập Ban chỉ đạo Quản lý và Phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND về thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 213/2004/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 55/2005/QĐ-UB về công chứng, chứng thực bản sao giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 345/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Tư pháp. Quyết định số 67/2004/QĐ-UB về điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với đối tượng là trẻ em được nuôi dưỡng tại các Trung tâm xã hội. Quyết định số 231/2005/QĐ-UB về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định số 33/2005/QĐ-UB về phê duyệt bổ sung quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Phú Nhuận, năm 2005. Quyết định số 135/2004/QĐ-UB về ban hành Quy định khuyến khích đầu tư, khai thác bến bãi vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 336/2004/QĐ-UB về mức thu học phí trýờng, lớp phổ thông bán công, lớp tãng cýờng Tin học và ðiều tiết học phí công lập của ngành Giáo dục-Ðào tạo thành phố. Quyết định số 16/2005/QĐ-UB về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố. Quyết định số 328/2004/QĐ-UB v ề giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (trực thuộc Sở Y tế). Quyết định số 43/2004/QĐ-UB về thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 281/2004/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán thu, chi của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao quyền tự chủ tài chính theo Nghị định số 10/CP, từ năm 2003 đến năm 2005 (cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm toàn bộ chi phí). Quyết định số 307/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. Quyết định số 172/2005/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố. Quyết định số 99/2005/QĐ-UB về Quy định một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp. Quyết định số 13/2005/QĐ-UB về sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2002/QĐ-UB ngày 02 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 138/2005/QĐ-UBND về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn thu vượt dự toán năm 2005, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại 03 xã điểm xây dựng mô hình phát triển nông thôn cấp xã và các dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp. Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2004-2006 cho đơn vị có thu bảo đảm toàn bộ chi phí: Nhà Văn hóa Phụ nữ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Quyết định số 64/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 185/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 15/2004/QĐ-UB về chuyển Phụ san "Sài Gòn tiếp thị" của Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Thương mại thành "Báo Sài Gòn tiếp thị" trực thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư. Quyết định số 257/2004/QĐ-UB về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách Đảng cấp thành phố và cấp quận - huyện năm 2004. Quyết định số 252/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 4, giai đoạn 2004 - 2005. Quyết định số 77/2005/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2005 - 2007 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Phòng Kiểm tra văn hóa phẩm xuất khẩu trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin. Quyết định số 201/2004/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình chuyển đổi đất trồng lúa một vụ năng suất thấp sang nuôi tôm sú giai đoạn 2006 - 2010. Quyết định số 05/2005/QĐ-UB về ban hành các định mức, đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh-sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 82/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2005 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ. Quyết định số 113/2005/QĐ-UBND về thẩm quyền xét duyệt phương án di dời-tái lập hệ thống các công trình thông tin liên lạc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 211/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định số 293/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 6. Quyết định số 168/2005/QĐ-UBND về việc tiến hành 3 cuộc điều tra thống kê năm 2005. Quyết định số 139/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức Giám định tư pháp về xây dựng, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 190/2004/QĐ-UB về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 119/2004/QĐ-UB về ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư ở các dự án đầu tư có 100% vốn nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 211/2005/QĐ-UB về bổ sung dự toán kinh phí trong khoán chi năm 2005 cho Sở Giáo dục - Đào tạo. Quyết định số 24/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 169/2005/QĐ-UB về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm Thương mại quận 3 tại Phụ lục Nội dung Quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Quyết định số 182/2004/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Quyết định số 171/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 21/TTg và Chỉ thị số 12/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 53/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Bình Tân, trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Quyết định số 98/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Du lịch. Quyết định số 229/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố; vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình được để lại; vốn từ Quỹ hỗ trợ, sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Quyết định số 127/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu-nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2004. Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định bồi thường, giải phóng mặt bằng thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 284/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004-2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình (trực thuộc Sở Y tế). Quyết định số 30/2005/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng. Quyết định số 152/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư. Quyết định số 177/2004/QĐ-UB về bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo năm 2004. Quyết định số 143/2005/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và bản quy định kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 77/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004-2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm toàn bộ chi phí : Nhà Văn hóa Phụ nữ thành phố trực thuộc Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố. Quyết định số 199/2004/QĐ-UB về ban hành Quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 196/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch kinh phí cho một số dự án, hoạt động, hạng mục công nghệ thông tin năm 2005 sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp cho Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố. Quyết định số 115/2005/QĐ-UB về sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất. Quyết định số 219/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2006. Quyết định số 67/2005/QĐ-UB về Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2005. Quyết định số 12/2005/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2005 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 31/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Quyết định số 228/2005/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời gian chuyển giao quyền thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội) và đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương ). Quyết định số 02/2005/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 3, năm 2005. Quyết định số 19/2005/QĐ-UB về sửa đổi khoản 7.3 của Điều 7 Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 107/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông Long Trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 251/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 87/2005/QĐ-UB về bổ sung chức năng lưu giữ phương tiện thủy vi phạm cho Khu đường sông thuộc Sở Giao thông-Công chính. Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND về giao kế hoạch bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo chương trình kính cầu thông qua đầu tư của thành phố (đợt 11). Quyết định số 162/2004/QĐ-UB về quy định chế độ khen thưởng Học sinh Giỏi đạt giải trong các kỳ thi Giáo viên đạt giải trong các kỳ thi và Giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng Học sinh Giỏi đạt giải trong các kỳ thi. Quyết định số 93/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế quận-huyện trực thuộc ủy ban nhân dân quận-huyện. Quyết định số 134/2005/QĐ-UB về thành lập Ban quản lý Cụm Công nghiệp - Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố. Quyết định số 214/2005/QĐ-UBND về giao dự toán chi ngân sách 04 tháng cuối năm 2005 cho Ban quản lý Cụm công nghiệp – Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong. Quyết định số 209/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. Quyết định số 243/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm Thương mại quận Bình Thạnh đối với chợ Bà Chiểu tại Phụ lục Nội dung Quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ-Siêu thị-Trung tâm Thương mại của 22 Quận Huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Quyết định số 85/2004/QĐ-UB về sửa đổi Quyết định số 1375/QĐ-UB-NC ngày 23 tháng 3 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 274/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chánh giai đoạn 2004-2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bệnh viện An Bình (trực thuộc Sở Y tế). Quyết định số 270/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 2, giai đoạn 2004 - 2005. Quyết định số 226/2004/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định số 40/2005/QĐ-UB về chuyển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh sang trực thuộc Sở Giáo dục và Ðào tạo. Quyết định số 174/2004/QĐ-UB về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội. Quyết định số 12/2004/QĐ-UB về tổ chức bộ máy và chính sách, chế độ đối với Công an xã. Quyết định số 330/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố và vốn quảng cáo Đài Truyền hình. Quyết định số 151/2005/QĐ-UB về điều chỉnh mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định số 175/2005/QĐ-UBND về bổ sung kinh phí cho Đại hội Đảng bộ Quận – Huyện (Ban Tài chính Quản trị Thành ủy). Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND về bổ sung chức năng tham gia bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn thành phố cho Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố. Quyết định số 287/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004-2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bệnh viện Răng Hàm Mặt (trực thuộc Sở Y tế). Quyết định số 38/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Quyết định số 26/2005/QĐ-UB về chế độ bồi dưỡng và tiền thưởng đối với Huấn luyện viên, Vận động viên, Trọng tài ngành Thể dục thể thao thành phố. Quyết định số 18/2004/QĐ-UB về giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong. Quyết định số 13/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 46/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn huy động của Quỹ Hỗ trợ phát triển, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình. Quyết định số 200/2005/QĐ-UBND về bổ sung dự toán chi ngân sách để chi tăng lương năm 2004 và năm 2005. Quyết định số 234/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003 – 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin. Quyết định số 148/2005/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện. Quyết định số 62/2005/QĐ-UB về phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 và năm 2005 cho Ký túc xá sinh viên Lào. Quyết định số 73/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện Nhà Bè giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 238/2004/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 31/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố và dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài triển khai trên địa bàn thành phố. Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND về ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng, chứng thực. Quyết định số 322/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí : Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Quyết định số 48/2004/QĐ-UB về thành lập Quỹ Phát triển nhà ở thành phố thuộc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 78/2005/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin. Quyết định số 196/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 9, giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 110/2004/QĐ-UB về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 (đợt 2), nguồn vốn ngân sách thành phố. Quyết định số 118/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND v ề công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2006 và quyết toán ngân sách năm 2004. Quyết định số 152/2005/QĐ-UB về điều chỉnh mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Du lịch. Quyết định số 156/2004/QĐ-UB về cho phép chuyển đổi Bệnh viện miễn phí Cần Giờ thành Bệnh viện Cần Giờ trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ. Quyết định số 247/2004/QĐ-UB về thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông. Quyết định số 312/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2004 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị. Quyết định số 100/2004/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định số 192/2005/QĐ-UB về bổ sung dự toán kinh phí năm 2005 cho 5 sở - ngành thực hiện khoán chi. Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND về bãi bỏ nội dung trái pháp luật của Chỉ thị số 08/2006/CT-UB, ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Công điện số 331/TTg-NC ngày 24 tháng 12 năm 2005 và Công điện số 373/TTg-NC, ngày 05 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự an toàn giao thông. Quyết định số 155/2005/QĐ-UB về cho phép thành lập Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu thu-nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2006. Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị có thu bảo đảm một phần chi phí: Hãng phim Trẻ thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Quyết định số 61/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu-nộp thủy lợi phí, phí công trình thủy lợi năm 2004. Quyết định số 29/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 11, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. Quyết định số 218/2005/QĐ-UBND về ủy quyền cho Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam. Quyết định số 235/2004/QĐ-UB về phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật cho Công an các quận - huyện mới chia tách. Quyết định số 269/2004/QĐ-UB về bổ sung các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy tham gia giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 75/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 1 giai đoạn 2004 - 2005. Quyết định số 333/2004/QĐ-UB v ề ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005 - 2010. Quyết định số 216/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 101/2005/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Quyết định số 248/2005/QĐ-UB về ban hành quy định phương thức xác định giá mua, giá bán căn hộ chung cư và chuyển nhượng nền đất ở theo Chỉ thị số 24/2004/CT-UB, ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư, nền đất dành cho việc tái định cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 43/2005/QĐ-UB về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2005 và quyết toán ngân sách năm 2003. Quyết định số 132/2004/QĐ-UB về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố. Quyết định số 89/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố. Quyết định số 44/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình được để lại. Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Công báo thành phố thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 109/2005/QĐ-UB ban hành Quy định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước. Quyết định số 308/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. Quyết định số 80/2005/QĐ-UB về cho phép thành lập Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 187/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND về chia tách ấp 3 của xã Xuân Thới Thượng-huyện Hóc Môn. Quyết định số 63/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 để thực hiện dự án bảo trì, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 197/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 3, giai đoạn 2004 - 2005. Quyết định số 248/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2004. Quyết định số 129/2005/QĐ-UBND về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Quyết định số 150/2004/QĐ-UB về ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 08/2005/QĐ-UB về điều chỉnh khoản 3, Điều 9 của Quyết định số 281/2003/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy định quy trình và phương pháp thẩm định Giá bán bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 90/2005/QĐ-UB về ban hành Quy chế quản lý cư trú và lao động của người tạm trú có thời hạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 204/2004/QĐ-UB về phê duyệt mức thu phí các loại hình dịch vụ tư vấn của Trung tâm Dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính. Quyết định số 226/2005/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản khởi công mới năm 2005 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị có thu bảo đảm một phần chi phí: Nhà Thiếu nhi thành phố thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Quyết định số 160/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, củng cố công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính. Quyết định số 126/2005/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Bình Tân năm 2005. Quyết định số 54/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp quận Bình Tân. Quyết định số 104/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Khu Đường sông thuộc Sở Giao thông công chánh. Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ khoản 2 Điều 23 Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 113/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 4 năm 2004 và khoản 2 Điều 19 Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia ban hành kèm theo Quyết định số 114/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình, vốn huy động từ Quỹ Hỗ trợ phát triển, vốn từ Quỹ hỗ trợ và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, vốn phụ thu tiền nước. Quyết định số 318/2004/QĐ-UB về xử lý kết dư ngân sách thành phố năm 2003. Quyết định số 212/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán giai đoạn 2003 – 2005 cho đơn vị có thu bảo đảm toàn bộ chi phí : Trung tâm Đo đạc bản đồ (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường). Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 15/2005/QĐ-UB về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Năm 2005 - Năm chống lãng phí và thực hành tiết kiệm”. Quyết định số 185/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 2, giai đoạn 2004 - 2005. Quyết định số 38/2005/QĐ-UB về ban hành quy định địa chỉ IP, tên miền và địa chỉ thư tín điện tử của các cơ quan hành chính thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 193/2005/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ Quỹ hỗ trợ, sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Quyết định số 249/2005/QĐ-UB về ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 90/2004/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung bản "Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh" ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 128/2004/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm Y tế quận Bình Tân. Quyết định số 224/2004/QĐ-UB về cấp bổ sung ngân sách năm 2004 cho huyện Nhà Bè. Quyết định số 285/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004-2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bệnh viện Da Liễu (trực thuộc Sở Y tế). Quyết định số 36/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Phú, khóa I, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Quyết định số 244/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 8, giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 141/2005/QĐ-UBND về ban hành Quy chế xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 10/2004/QĐ-UB về chế độ phụ cấp đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ và Hội Người cao tuổi phường - xã, thị trấn. Quyết định số 221/2004/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế trong dự toán năm 2004 của các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Quyết định số 232/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003 – 2005 cho đơn vị có thu bảo đảm một phần chi phí : Trường Cao đẳng Sư phạm trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo. Quyết định số 197/2005/QĐ-UBND về xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải. Quyết định số 23/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 59/2005/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Xúc tiến Thương mại, đầu tư và du lịch của thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore. Quyết định số 70/2004/QĐ-UB về ban hành Tiêu chuẩn Phường-Thị trấn Văn hóa năm 2004. Quyết định số 194/2004/QĐ-UB về thành lập Thanh tra Sở Nội vụ. Quyết định số 103/2005/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 10, năm 2005. Quyết định số 105/2004/QĐ-UB về phê chuẩn việc điều chỉnh số đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Quyết định số 262/2004/QĐ-UB về việc hạn chế xe vận tải nặng lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 74/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu-nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2005. Quyết định số 190/2005/QĐ-UB về phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 108/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 310/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận. Quyết định số 132/2005/QĐ-UB về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTG ngày 25 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 154/2004/QĐ-UB về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 340/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Nhà Bè, giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 263/2004/QĐ-UB ban hành Quy định về việc ủy thác cho Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển thành phố huy động vốn và cho vay đối với các dự án của thành phố. Quyết định số 57/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nước của các Dự án thuộc các chương trình đánh bắt hải sản xa bờ. Quyết định số 233/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị trên địa bàn quận Tân Phú, giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2004-2005 cho đơn vị có thu bảo đảm một phần chi phí: Câu lạc bộ thể dục thể thao Thanh Đa trực thuộc Sở Thể dục - Thể thao. Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 164/2004/QĐ-UB về quy định thời hạn nộp báo cáo quyết toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm. Quyết định số 320/2004/QĐ-UB về phân cấp cho ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định số lượng và bố trí các chức danh cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ không chuyên trách phường-xã, thị trấn. Quyết định số 68/2004/QĐ-UB về việc sửa đổi bổ sung quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 295/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 1. Quyết định số 299/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 8. Quyết định số 214/2004/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Giao thông Công chánh. Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND về thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua – khen thưởng các cấp. Quyết định số 242/2005/QĐ-UB về việc ban hành quy định hỗ trợ, khuyến khích các hộ, cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia cầm để di dời và chuyển đổi ngành nghề sản xuất. Quyết định số 175/2004/QĐ-UB về đổi tên Thanh tra Sở Tài chánh - Vật giá thành Thanh tra Sở Tài chính. Quyết định số 288/2004/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thuê bao duy tu năm 2004 của Sở Giao thông công chánh. Quyết định số 25/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 7, khóa III, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Quyết định số 87/2004/QĐ-UB về cấp vốn đầu tư ban đầu cho 03 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Công chánh. Quyết định số 130/2004/QĐ-UB u chỉnh thay thế danh mục dự án trong kế hoạch vốn vay chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 109/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 41/2005/QĐ-UB về chuyển Trường Cao ðẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sang trực thuộc Sở Giáo dục và Ðào tạo. Quyết định số 153/2005/QĐ-UB về điều chỉnh mức khoán biên chế quản lý hành chính của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài. Quyết định số 177/2005/QĐ-UB về việc tiến hành cuộc điều tra Công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Quyết định số 235/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003 – 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Thư viện Khoa học tổng hợp trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin. Quyết định số 50/2005/QĐ-UB về bổ sung dự toán kinh phí năm 2005 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 241/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Bình Chánh, giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 156/2005/QĐ-UBND về tịch thu nộp ngân sách thành phố tài sản tạm giữ của nguyên chủ đã chết, không tìm ra người thừa kế hợp pháp. Quyết định số 277/2004/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định số 202/2005/QĐ-UB về bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2005 của Đảng bộ thành phố (Ban Tài chính Quản trị Thành ủy). Quyết định số 301/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 5. Quyết định số 48/2005/QĐ-UB về bổ sung kinh phí cho các đơn vị được giao quyền tự chủ tài chính thuộc Sở Y tế. Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND về ban hành quy chế tạm thời về phối hợp thực hiệnbảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 323/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí : Khu Quản lý giao thông đô thị (trực thuộc Sở Giao thông Công chánh). Quyết định số 291/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. Quyết định số 224/2005/QĐ-UB về bổ sung dự toán ngân sách năm 2005 cho ngành Giáo dục - Đào tạo khối quận - huyện. Quyết định số 65/2004/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ chức Giám định tư pháp về Văn hóa thành phố. Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND về thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Quyết định số 96/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng. Quyết định số 254/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Phú Nhuận, giai đoạn 2004 - 2005. Quyết định số 186/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Công văn số 111/2004/QĐ-UB QUYÉT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ vế thành lập Chi cục Bảo yệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định số 259/2004/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố. Quyết định số 167/2004/QĐ-UB về việc thay đổi thành viên Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố. Quyết định số 69/2005/QĐ-UB về ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về giá tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 194/2005/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Quyết định số 157/2005/QĐ-UB về cho phép thực hiện mở rộng khoán định biên và kinh phí hoạt động đối với phường - xã, thị trấn. Quyết định số 62/2004/QĐ-UB về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2002 và dự toán ngân sách năm 2004. Quyết định số 23/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 5, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. Quyết định số 343/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Nội vụ. Quyết định số 114/2004/QĐ-UB ban hành Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia. Quyết định số 212/2004/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dânquận Tân Phú. Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng. Quyết định số 191/2004/QĐ-UB về việc tiến hành điều tra dân số giữa kỳ-điều tra bổ sung khu vực dịch vụ-điều tra vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2004. Quyết định số 141/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng dự án khởi công mới đợt 1 năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố. Quyết định số 161/2005/QĐ-UBND về tịch thu nộp ngân sách thành phố số tài sản tạm giữ. Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt và ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 102/2005/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Quyết định số 81/2004/QĐ-UB về phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000, quy hoạch chi tiết 1/2000, Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm. Quyết định số 133/2004/QĐ-UB về cấp bổ sung ngân sách cho quận Tân Phú. Quyết định số 122/2004/QĐ-UB về ban hành Chương trình cải cách hành chính năm 2004 của thành phố. Quyết định số 59/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố. Quyết định số 44/2005/QĐ-UB về việc ban hành Quy định điều kiện, thủ tục và trình tự để các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thành phố được gia hạn hoặc xóa tên trong danh sách phải di dời. Quyết định số 178/2004/QĐ-UB về tổ chức thu, nộp phí giao thông trên đường Huỳnh Tấn Phát. Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2005. Quyết định số 304/2004/QĐ-UB v ề điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 11. Quyết định số 28/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 10, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. Quyết định số 41/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Quyết định số 181/2005/QĐ-UB về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 326/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Dinh dưỡng (trực thuộc Sở Y tế). Quyết định số 210/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2006. Quyết định số 238/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003 – 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin. Quyết định số 68/2005/QĐ-UB quy định về một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận. Quyết định số 206/2005/QĐ-UBND về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch kinh phí, danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học và Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp Năng suất, Chất lượng và Hội nhập năm 2005 cho Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Kinh tế thành phố. Quyết định số 107/2005/QĐ-UB về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 05/2005/QĐ-UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành định mức, đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 253/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Phú, giai đoạn 2004-2005. Quyết định số 207/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận 3. Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị có thu bảo đảm toàn bộ chi phí: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp. Quyết định số 72/2005/QĐ-UB về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2005 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 147/2004/QĐ-UB về ban hành Quy trình hình thành quỹ đất để đấu giá tạo nguồn thu Ngân sách thành phố. Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí năm 2006 cho Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định số 96/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình. Quyết định số 88/2005/QĐ-UB về bổ sung dự toán kinh phí năm 2005 cho Sở Nông nghiệp và Phát troển nông thôn. Quyết định số 09/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp quận Tân Phú. Quyết định số 221/2005/QĐ-UBND về xử lý kết dư ngân sách thành phố năm 2004. Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND về chấm dứt việc tổ chức thu, nộp phí giao thông trên đường Huỳnh Tấn Phát. Quyết định số 231/2004/QĐ-UB về ban hành mức thu phí trông giữ phương tiện giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 189/2004/QĐ-UB về điều tiết số thu tiền đền bù đất công cho ngân sách quận-huyện. Quyết định số 94/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2004. Quyết định số 21/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 3, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. Quyết định số 250/2005/QĐ-UBND về bổ sung chức năng tham gia bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn thành phố cho Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố. Quyết định số 111/2005/QĐ-UBND về sửa đổi bổ sung Quyết định số 84/2005/QĐ-UB ngày 23 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 169/2004/QĐ-UB về tất toán (xoá) tài khoản "Tiền ủng hộ xoá đói giảm nghèo hai tỉnh Bến Tre, Trà Vinh" tại Kho bạc Nhà nước thành phố. Quyết định số 61/2005/QĐ-UB về thành lập Thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông. Quyết định số 166/2005/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu bổ sung vốn sự nghiệp thuê bao duy tu bảo quản Công viên Dạ cầu Sàigòn cho Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố năm 2005. Quyết định số 144/2004/QĐ-UB về phân cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000. Quyết định số 346/2004/QĐ-UB về điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Thanh tra thành phố. Quyết định số 227/2004/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo Quản lý và Phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 125/2004/QĐ-UB ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị có thu bảo đảm một phần chi phí : Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Quyết định số 36/2005/QĐ-UB về điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho các đơn vị thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Quyết định số 146/2005/QĐ-UB ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành thông báo giá, kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố. Quyết định số 162/2005/QĐ-UB về quy định trình tự thủ tục và phân cấp thực hiện chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp. Quyết định số 282/2004/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán thu, chi của Trung tâm nước sinh họat và vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao quyền tự chủ tài chính theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002, từ năm 2003 đến năm 2005 (cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm toàn bộ chi phí). Quyết định số 39/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Quyết định số 182/2005/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Xây dựng thành phố. Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung mục 3.1 khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 10 của Quy định kèm theo Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 28/2005/QĐ-UB về bổ sung dự toán kinh phí năm 2005 cho Sở Tư pháp.

Quyết định số: 06/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ 2011 - 2015.

Văn bản căn cứ (0)
Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)