Số 17 Ngày xuất bản: 01.04.2016

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

19-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp (áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông) trên địa bàn Thành phố. 4
01-03-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 8
04-03-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hòa giải viên lao động. 10

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

29-01-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2016. 23
25-02-2016 Quyết định số 752/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh. 28
26-02-2016 Quyết định số 758/QĐ-UBND phê duyệt chương trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020. 34

Ủy ban nhân dân quận 9

07-01-2016 Quyết định số 12/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hảnh đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. 56
23-02-2016 Quyết định số 89/QĐ-UBND v/v bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành. 60
02-03-2016 Quyết định số 105/QĐ-UBND v/v bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành. 62

Ủy ban nhân dân quận 12

29-01-2016 Quyết định số 274/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 12 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015. 64

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

19-01-2016 Quyết định số 350/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015. 68