Cho phép thành lập Hội Trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5994/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh. Hội Trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp thành phố. Hội Trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Trần Phát