Công nhận thành lập Hội Khuyến học Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6218/QĐ-UBND công nhận thành lập Hội Khuyến học Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.  Hội Khuyến học Phường 10, Quận 10 là tổ chức xã hội, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10. Hội Khuyến học Phường 10, Quận 10 có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trần Phát