Cho phép thành lập Trung tâm giảng dạy Anh ngữ và Giáo dục British Council

Ngày 21/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6126/QĐ-UBND cho phép thành lập Trung tâm giảng dạy Anh ngữ và Giáo dục British Council, cụ thể như sau:

   -  Địa chỉ: tại số 31, đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Quận 1,  Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loại hình: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

- Trung tâm giảng dạy Anh ngữ và Giáo dục British Council là cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong hệ thống các trung tâm, cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm giảng dạy Anh ngữ và Giáo dục British Council được tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và chịu sự chỉ đạo, quản lý Nhà nước và quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Phát