Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng, Quận 7 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2115/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2109/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2108/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 69 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 3. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2089/QĐ-UBND về công bố danh mục 02 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2086/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác xây dựng Đề án thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2088/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng và Tổ Giúp việc của Hội đồng đánh giá Đề án đề xuất giải pháp đột phá về tổ chức, bộ máy quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2084/QĐ-UBND về thành lập Ban Nội dung - Thư ký Diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2024. |

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
21-10-2005 Quyết định số 812/2005/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình gỉải qnyết giấy tờ hành chính cho dân 21/10/2005
23-06-2005 Quyết định số 414/2005/QĐ-UB Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc ủy ban nhân dân 15 phường 23/06/2005
18-02-2005 Công văn số 162/2005/QĐ-UB V/v phân bổ số lượng cán bộ chuyên trách,công chức phường Hết hiệu lực từ 23/12/2005
20-04-2004 Chỉ thị số 04/CT-UB Về việc tăng cường lãnh đạo,chỉ đạo đăng ký-phúc tra quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật thuộc diện bổ sung cho quân đội 20/04/2004
07-04-2004 Công văn số 03/2004/CT-UB Về việc chấn chỉnh công tác trình văn bản,thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, chế độ báo cáo và hội họp trên địa bàn quận Phú Nhuận Hết hiệu lực từ 14/01/2014
26-09-2003 Công văn số 05/CT-UB Về tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên 26/09/2003
03-06-2003 Công văn số 395/2003/QĐ-UB Về ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân phường và Ban quản lý chợ trong việc quản lý kinh doanh, an ninh trật tự chợ và khu vực lân cận chợ. 03/06/2003
06-02-2003 Chỉ thị số 02/2003/CT-UB về việc lập lại kỷ cương, chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận 06/02/2003
10-07-2000 Chỉ thị số 04/CT-ƯB về việc chấn chỉnh các mức thu phí, lệ phí tại UBND 15 phường và Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận. 10/07/2000
29-06-2000 Công văn số 368/2000/QĐ-UB ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Phú nhuận 29/06/2000