Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về chấm dứt chủ trương thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp và vận hành các Trạm Y tế phường thuộc Quận 3 theo phương thức PPP | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng Đề án | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án triển khai hình thức đấu giá trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực lý lịch tư pháp và việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Bình Thạnh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc thành lấp Tổ Công tác dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023 - 2024 |

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
23-12-2005 Quyết định số 1099/2005/QĐ-UBND Về số Iượng cán bộ chuyên trách,công chức chuyên môn và cán bộ không chuyên trách để thực hiện khoán định biên và kinh phí hoạt động. 23/12/2005
21-10-2005 Quyết định số 812/2005/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình gỉải qnyết giấy tờ hành chính cho dân 21/10/2005
23-06-2005 Quyết định số 414/2005/QĐ-UB Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc ủy ban nhân dân 15 phường 23/06/2005
18-02-2005 Công văn số 162/2005/QĐ-UB V/v phân bổ số lượng cán bộ chuyên trách,công chức phường Hết hiệu lực từ 23/12/2005
20-04-2004 Chỉ thị số 04/CT-UB Về việc tăng cường lãnh đạo,chỉ đạo đăng ký-phúc tra quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật thuộc diện bổ sung cho quân đội 20/04/2004
07-04-2004 Công văn số 03/2004/CT-UB Về việc chấn chỉnh công tác trình văn bản,thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, chế độ báo cáo và hội họp trên địa bàn quận Phú Nhuận Hết hiệu lực từ 14/01/2014
26-09-2003 Công văn số 05/CT-UB Về tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên 26/09/2003
03-06-2003 Công văn số 395/2003/QĐ-UB Về ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân phường và Ban quản lý chợ trong việc quản lý kinh doanh, an ninh trật tự chợ và khu vực lân cận chợ. 03/06/2003
06-02-2003 Chỉ thị số 02/2003/CT-UB về việc lập lại kỷ cương, chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận 06/02/2003
10-07-2000 Chỉ thị số 04/CT-ƯB về việc chấn chỉnh các mức thu phí, lệ phí tại UBND 15 phường và Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận. 10/07/2000