Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
21-07-2006 Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 của quận Bình Tân. 28/07/2006
21-07-2006 Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND nghị quyết số về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 28/07/2006
14-07-2006 Quyết định số 3263/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. 21/07/2006
07-07-2006 Quyết định số 3010/2006/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 180/2003/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân lâm thời quận Bình Tân. 14/07/2006
27-06-2006 số 2828/2006/QĐ-UBND 07/07/2006
29-12-2005 Quyết định số 6001/2005/QĐ-UBND V/v quy định chức danh và số lượng cán bộ không chuyên trách cho Ủy ban nhân dân phường. Hết hiệu lực từ 25/02/2014
04-08-2005 Quyết định số 3502/2005/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính quận Bình Tân 11/08/2005
04-08-2005 Quyết định số 3498/2005/QĐ-UBND V/v Thành lập Hội đồng thẩm định đề án Chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân phát triển sản xuất nông nghỉệp trên địa bàn quận Bình Tân 04/08/2005
04-08-2005 Công văn số 3498/2005/QĐ-UB QUYÊT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN "V/V Thành lập Hội đồng thẩm định đề án Chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân Hết hiệu lực từ 19/06/2014
07-04-2005 Công văn số 1288/2005/QĐ-UB V/v ban hành quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại UBND phường thuộc Quận Bình Tân Hết hiệu lực từ 11/10/2019