Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
28-09-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi. 05/10/2011
01-08-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi. 08/08/2011
27-07-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Củ Chi. 03/08/2011
22-07-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi. 29/07/2011
11-07-2011 Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT - TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. 18/07/2011
16-05-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Củ Chi. 23/05/2011
07-04-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND về việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011. 14/04/2011
15-02-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2011. 22/02/2011
23-12-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về ban hành Đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015. 30/12/2010
01-12-2010 Chỉ thị số 08/2010/CT-UBND về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện. 08/12/2010