Quyết định 43/2018/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (7)

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Nhà ở năm 2014 ngày 25/11/2014

Số: Luật Giá ngày 20/06/2012

Số: 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013

Số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

Số: 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016

Số: 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)