Số 81 Ngày xuất bản: 15.09.2018

Mục lục

Trang

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

17-08-2018 Quyết định số 3449/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm. 2