Số 22 + 23 Ngày xuất bản: 01.04.2015

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

04-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. 4
04-03-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; Tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015. 7

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

09-03-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2015. 15

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

04-03-2015 Quyết định số 932/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Mỉnh. 33
05-03-2015 Quyết định số 951/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 46
06-03-2015 Quyết định số 985/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 68

Ủy ban nhân dân quận 8

03-03-2015 Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2014. 74

Ủy ban nhân dân quận 12

24-02-2015 Quyết định số 332/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 12 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014. 78

Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức

06-02-2015 Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức về quy định các nhóm hàng, mặt hàng không được kinh doanh trên một số tuyến đường xung quanh các chợ. 82

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

27-01-2015 Quyết định số 480/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015. 84