Thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông EMASI Vạn Phúc

Ngày 30/01/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 435/QĐ-UBND về cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông EMASI Vạn Phúc, nội dung cụ thể như sau:

- Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông EMASI Vạn Phúc là đơn vị sự nghiệp giáo dục ngoài công lập (loại hình tư thục), có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Nhà nước;

- Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông EMASI Vạn Phúc chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Trụ sở của Trường đặt tại: Khu dân cư Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông EMASI Vạn Phúc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học và trung học, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011) và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục (ban hành kèm theo               Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Tùng Khang