Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Ban Chỉ đạo gồm 07 thành viên

2. Tổ giúp việc gồm 07 thành viên.

3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện, sở, ban, ngành triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố.

- Nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và xây dựng đô thị thông minh.

- Chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin trong phạm vi thành phố.

- Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện, kết quả triển khai Chính quyền điện tử.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh và các Quyết định về thay đổi nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo.

 

Lê Tùng