Ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

Ngày 28/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1434/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020. Mục đích như sau:

- Kiểm tra, khảo sát định kỳ và theo chuyên đề nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) trên địa bàn thành phố.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Phát hiện những mô hình, gương điển hình, sáng tạo để nhân rộng, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới phát sinh trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương và những biện pháp chấn chỉnh kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Lê Tùng