Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4251/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư phường Tân Định Quận 1 (tại số đường 100 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4254/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) về ranh lộ giới đường Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4303/QĐ-UBND về giải thể Phân hiệu 01 Trung tâm Ngoại ngữ Forward tại địa chỉ số 33K đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4304/QĐ-UBND về Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4309/QĐ-UBND về việc bãi bỏ bãi bỏ Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4320/QĐ-UBND về phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ giai đoạn 2021 - 2030 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4324/QĐ-UBND về Kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4327/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4328/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4333/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình tổ chức,hoạt động của các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh |

Kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Ngày 28/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Nhân sự Hội đồng gồm 18 thành viên, có nhiệm vụ như sau:

-   Thẩm định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai.

-   Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Thông báo kết quả thẩm định cho Ủy ban nhân dân quận, huyện để hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thông qua và phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai.

-   Trong quá trình thẩm định, căn cứ nhu cầu sử dụng đất và tính chất phát triển của từng địa phương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét để mời thêm sở, ngành, đơn vị liên quan hoặc các chuyên gia, nhà khoa học để tham gia, đóng góp ý kiến; quyết định thành lập Tổ giúp việc gồm lãnh đạo cấp phòng và Chuyên viên của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan của thành phố do đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng. Tổ giúp việc của Hội đồng làm việc và đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Lê Tùng