Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6047/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Tùng Khang