Xếp hạng Bệnh viện Nhi đồng 2 trực thuộc Sở Y tế

Ngày 10/02/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 421/QĐ-UBND về việc xếp hạng Bệnh viện Nhi đồng 2 trực thuộc Sở Y tế. Xếp hạng I đối với Bệnh viện Bệnh viện Nhi đồng 2 trực thuộc Sở Y tế. Thời gian giữ hạng là 5 năm kể từ ngày quyết định xếp hạng.

Lê Tùng