Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ Công tác, Tổ Giúp việc thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc phê duyệt 12 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND về việc phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2018 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết khó khăn các dự án phức tạp, kéo dài trên địa bàn quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 611/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức cán bộ, Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND về Xác lập quyền sở hữu toàn dân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 598/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBND việc kiện toàn nhân sự Tổ Công tác thẩm định Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố giai đoạn 2022 - 2025 |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ Công tác, Tổ Giúp việc thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025

Ngày 28/02/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ Công tác, Tổ Giúp việc thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025, cụ thể như sau:

1. Tổ Công tác Đề án có 10 nhân sự. Giám đố Sở Thông tin và Truyền thông - Tổ Trưởng

2. Tổ Giúp việc thực hiện Đề án có 13 nhân sự. Trưởng phòng Phòng Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông - Tổ Trưởng

3. Nhiệm vụ Tổ Công tác

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Đề án.

- Tổng hợp các ý kiến, khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện Đề án, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố và cấp có thẩm quyền giao.

4. Quyền hạn Tổ Công tác

- Tham gia các Hội nghị do Trung ương tổ chức liên quan nội dung triển khai sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025.

- Tham dự các cuộc họp của Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ban, ngành Thành phố và các đơn vị liên quan khi nội dung cuộc họp có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

- Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học tổ chức hội nghị, hội thảo trong quá trình triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

- Phân công nhiệm vụ Tổ giúp việc thực hiện các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

5. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc: Tham mưu Tổ công tác thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc do Tổ trưởng Tổ công tác phân công.

6. Chế độ làm việc

- Thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. 

- Tổ công tác được sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông đối với các văn bản do Tổ trưởng Tổ công tác ký.

- Thành viên Tổ công tác có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tổ công tác, chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác về những nhiệm vụ được phân công. Thành viên Tổ giúp việc chấp hành mọi sự phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.

- Tổ phó thay mặt Tổ trưởng Tổ công tác trong trường hợp Tổ trưởng vắng mặt (hoặc ủy quyền) để điều hành hoạt động của Tổ công tác.

- Tổ trưởng Tổ công tác điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác; triệu tập, chủ trì các cuộc họp; xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc và giải pháp phân công, huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Trần Phát