Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Tu bổ, phục dựng cảnh quan di tích địa đạo Phú Thọ Hòa | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND về Phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong Dự án xây dựng Trường Chuyên biệt Hy Vọng, phường 10, quận 6. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 602/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đối với mặt bằng số 113B/4 đường Phan Văn Khỏe, Phường 2, Quận 6 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 608/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Ngã Ba Hồng Châu phía Đông - Bắc Quốc lộ 22 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch tổng thể Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4219/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành về thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2018 - 2020

Ngày 17/11/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4219/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành về thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Nhân sự Ban điều hành gồm 14 thành viên, thành viên Tổ giúp việc Ban điều nhành gồm 11 thành viên

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành về thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn nhân sự và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều hành và Tổ giúp việc về thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ban Điều hành và Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Tùng