Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3487/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy, Tổ Giúp việc của Ban Chỉ huy triển khai thực hiện dự án thành phần 2 trên địa bàn Thành phố thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3494/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học thành phố Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3499/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3500/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Bình Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3501/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3521/QĐ-UBND về việc giải thể Cơ sở số 1 Trường Trung học phổ thông Phú Lâm | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3524/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3541/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3551/QĐ-UBND về việc ủy quyền thực hiện một số trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý các Trường Cao đẳng công lập | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3552/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong 01 ngày làm việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3551/QĐ-UBND về việc ủy quyền thực hiện một số trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý các Trường Cao đẳng công lập

Ngày 18/10/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3551/QĐ-UBND về việc ủy quyền thực hiện một số trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý các Trường Cao đẳng công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chính như sau:

Ủy quyền cho các cơ quan sau đây thực hiện một số trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố trên lĩnh vực quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố (sau đây gọi tắt là Trường Cao đẳng công lập), cụ thể như sau:

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố; Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sở Văn hóa và Thể thao: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sở Xây dựng: Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Sở Giao thông vận tải: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải.

- Sở Công Thương: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ.

- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức; Trường Cao đẳng Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh.

Cao Thiên