Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2325/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 - 2025

Ngày 26/6/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2325/QĐ-UBND vviệc kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 - 2025. Nội dung chính như sau:

- Nhân sự Ban chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 – 2025 gồm có 48 thành viên.

- Ban chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 – 2025có trách nhiệm:

+ Chỉ đạo, tổ chức toàn bộ các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố theo đúng quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, quy chế thi của các Ban in - sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo;

+ Động viên, khuyến khích những việc làm tốt, phát hiện, xử lý những việc làm sai hoặc vi phạm quy chế thi của các tập thể hoặc cá nhân và kiến nghị xử lý các vấn đề có liên quan;

Lương Tùng