Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện dự án Đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 25/02/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 649/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện dự án Đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhân sự Nhóm công tác gồm 12 thành viên. Quyết định này thay thế Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 và Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Lê Tùng