Duyệt dự án Hoạt động can thiệp dự phòng, tìm kiếm ca bệnh và kết nối điều trị trong chương trình chống Lao tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 | Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực văn hóa và thể thao | Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực thư viện. | Thay đổi thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2683/QĐ-UBND về Quyết định Chủ trương đầu tư. | Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND về Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình | Ban hành tiêu chí và quy trình công nhận “Phường - xã - thị trấn sạch”, “Phường - xã - thị trấn sạch và xanh” và “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cần Giờ. |

Kiện toàn nhân sự Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân sự Ban Thư ký gồm 18 thành viên.

- Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 2556/QĐ-HĐGDQP&AN ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2305/QĐ-HĐGDQP&AN ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hồ Chí Minh về kiện toàn nhân sự Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố và Quyết định số 3569/QĐ-HĐGDQP&AN ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hồ Chí Minh về thay đổi thành viên Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Tùng