Kế hoạch về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014

Ngày 13/01/2014, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014, cụ thể như sau:

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển thanh niên thanh phố giai đoạn 2011 - 2020:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014.

- Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm trong Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2011 - 2015 theo Kế hoạch số 1939/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trong đó, thực hiện tốt một số chỉ tiêu về dạy nghề cho thanh niên; tổ chức hướng nghiệp cho thanh niên, tập trung giải quyết việc làm cho thanh niên; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên.

- Bố trí nhân sự ổn định, kinh phí hoạt động hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên Thành phố.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa:

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW theo mục tiêu đã đề ra. Trong đó, chú trọng rà soát, bổ sung các chính sách, pháp luật cho thanh niên, tập trung các chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm; chính sách thu hút, đãi ngộ trí thức trẻ về công tác tại địa phương.

- Triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

- Thực hiện Công văn số 6554/VPCP-VIII ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ.

3. Chế độ, chính sách đối với thanh niên:

- Tiếp tục triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Trong đó, tập trung chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các sở, ngành có liên quan thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và dự kiến sẽ hoàn thành dứt điểm trước ngày 30 tháng 11 năm 2014 theo tinh thần Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3641/BNV-CTTN ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ.

- Tổng hợp số liệu thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đảm bảo đúng đối tượng và chế độ theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

- Điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quyết định 299/QĐ-UB-NC ngày 26 tháng 01 năm 1994 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy định về chức danh Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông theo hướng có quy định biên chế cho chức danh trợ lý thanh niên và bổ sung một số chế độ chính sách đối với Tổng phụ trách đội, trợ lý thanh niên ở các trường phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

4. Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên:

a) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên:

- Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30 tháng 12 năm 2011 theo Quyết định số 2474/QĐ-TTg.

- Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 6028/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Kế hoạch 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên và một số kỹ năng thực hành công vụ cho cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, quận, huyện trực tiếp làm công tác thanh niên; lãnh đạo Đoàn thanh niên trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp năm 2014 trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch số 3617/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên giai đoạn 2011 - 2015, Quyết định số 6284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014.

5. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên:

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và phường, xã, thị trấn. Nội dung kiểm tra gồm:

- Kết quả tổ chức triển khai Chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên.

- Việc ban hành cơ chế chính sách, pháp luật đối với thanh niên; chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên.

- Việc quy hoạch các thiết chế văn hóa cho thanh niên.

- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

 

Nguyên Ngân