Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Kế hoạch triển khai ISO năm 2018

Ngày 05/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

- 85% thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân thành phố công bố của các cơ quan hành chính nhà nước (các s, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện) được công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

- Thực hiện ISO điện tử cho 80% thủ tục hành chính đã áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

- 100% cơ quan hành chính nhà nước (các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện) và Ủy ban nhân dân phường, , thị trấn thực hiện công bố việc áp dụng HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và thực hiện đúng việc duy trì, cải tiến HTQLCL TCVN ISO 9001 theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

- Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn, học tập kinh nghiệm về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

- Kiểm tra giám sát các cơ quan hành chính nhà nước về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

- Triển khai áp dụng thí điểm mô hình chuẩn hóa HTQLCL tại 14 phường và Ủy ban nhân dân quận 10

- Thực hiện ISO điện tử

- Hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng kinh phí cho các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

 

Tùng Khang