Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhiệm kỳ III (2016 - 2021) | Quy chế phối hợp tổ chứcthực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội | Đề cương, nhiệm vụ Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. | Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Tổ công tác thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn Thành phố | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần xây dựng thô, vật liệu xây dựng và ngoại thất của công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh sân bay Tân Sơn Nhất (tuyến metro số 4b-1) | Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam | Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố. |

Kế hoạch triển khai ISO năm 2018

Ngày 05/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

- 85% thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân thành phố công bố của các cơ quan hành chính nhà nước (các s, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện) được công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

- Thực hiện ISO điện tử cho 80% thủ tục hành chính đã áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

- 100% cơ quan hành chính nhà nước (các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện) và Ủy ban nhân dân phường, , thị trấn thực hiện công bố việc áp dụng HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và thực hiện đúng việc duy trì, cải tiến HTQLCL TCVN ISO 9001 theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

- Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn, học tập kinh nghiệm về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

- Kiểm tra giám sát các cơ quan hành chính nhà nước về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

- Triển khai áp dụng thí điểm mô hình chuẩn hóa HTQLCL tại 14 phường và Ủy ban nhân dân quận 10

- Thực hiện ISO điện tử

- Hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng kinh phí cho các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

 

Tùng Khang