Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

Ngày 17/01/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện. Căn cứ Quy chế (mẫu) này, Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo xây dựng và quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 thay thế Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận - huyện.

Lê Tùng