Bãi bỏ Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 20/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND về Bãi bỏ Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2018.

Trần Phát