y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong

Ngày 04/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong được ban hành kèm theo Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ngành, nghề kinh doanh của Công ty được bổ sung ngành “Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp”, ‘Vệ sinh chung nhà cửa”, “Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác”.

Trần Phát