Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017

Ngày 26/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4600/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại khoản 2, Điều 1; tại điểm 12.2 khoản 12, Điều 1; tại khoản 15, Điều 1; tại khoản 1, Điều 3 và tại khoản 2, Điều 3, Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận đầu tư dự án Chung cư Cửu Long tại số 01 đường Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4

Trần Phát