Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ Công tác, Tổ Giúp việc thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc phê duyệt 12 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND về việc phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2018 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết khó khăn các dự án phức tạp, kéo dài trên địa bàn quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 611/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức cán bộ, Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND về Xác lập quyền sở hữu toàn dân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 598/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBND việc kiện toàn nhân sự Tổ Công tác thẩm định Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố giai đoạn 2022 - 2025 |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 598/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 27/02/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 598/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 5628 Thành phố), cụ thể như sau:

- Ban Chỉ đạo: có 11 nhân sự

- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo: có 11 nhân sự

- Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

+ Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện các nội dung Đề án 5628.

+ Tổng hợp, báo cáo những vấn đề có liên quan đến Đề án 5628 theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Y tế và các Bộ, ngành.

- Nhiệm vụ của Tổ giúp việc: Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan để cung cấp, chuẩn bị tài liệu, tổ chức họp theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

- Cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc

+ Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc do Trưởng ban Ban Chỉ đạo quyết định; Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên đảm bảo phát huy và đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên để hoàn thành nhiệm vụ.

+ Trưởng ban Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân Thành phố. Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

+ Các Thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc phải tham gia xuyên suốt quá trình hoạt động của Ban Chỉ đạo.

+ Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

Lương Tùng