Duyệt dự án Hoạt động can thiệp dự phòng, tìm kiếm ca bệnh và kết nối điều trị trong chương trình chống Lao tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 | Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực văn hóa và thể thao | Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực thư viện. | Thay đổi thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2683/QĐ-UBND về Quyết định Chủ trương đầu tư. | Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND về Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình | Ban hành tiêu chí và quy trình công nhận “Phường - xã - thị trấn sạch”, “Phường - xã - thị trấn sạch và xanh” và “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cần Giờ. |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2169/QĐ-UBND về việc hủy bỏ các Quyết định,

Ngày 15/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2169/QĐ-UBND về việc hủy bỏ các Quyết định, cụ thể như sau:

- Quyết định số 3663/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Quản lý Phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 5211/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 và Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về kéo dài thời gian thực hiện việc bàn giao tại Quyết định số 3663/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của  Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố được tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3982/QĐ-UB ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố cho đến khi được thay thế hoặc bãi bỏ bởi Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Lê Tùng