Thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp | y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII | Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003 và số 2657/QĐ-UB ngày 08 tháng 6 năm 2004 và số 3350/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp | Đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ tại số 29B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 | Duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm

Ngày 31/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng đường dẫn vào bến phà Cần Giờ - Cần Giuộc, huyện Cần Giờ, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với đất nông nghiệp

STT

Loại đất - Vị trí

Hệ số điều chỉnh (K)

1

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 1 mặt tiền đường Lý Nhơn

2,845

2

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 1 không mặt tiền đường Lý Nhơn

2,351

3

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, vị trí 2 đường Lý Nhơn

2,930

4

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 2 đường Lý Nhơn

2,923

5

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí  3 đường Lý Nhơn

2,948

2. Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

STT

Loại đất - Vị trí

Hệ số hỗ trợ (K’)

1

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 1 mặt tiền đường Lý Nhơn

2,0

2

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 1 không mặt tiền đường Lý Nhơn

2,0

3

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, vị trí 2 đường Lý Nhơn

1,94

4

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 2 đường Lý Nhơn

2,487

5

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí  3 đường Lý Nhơn

3,344

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chịu trách nhiệm rà soát để hỗ trợ đúng quy định liên quan đến khoản hỗ trợ này.

3. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng đối với nhà đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.

4. Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.

 

Tùng Khang