Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản

Ngày 20/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản, cụ thể như sau:

- Bãi bỏ Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2007 của  Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020.

- Bãi bỏ gạch đầu dòng thứ 8 Khoản 1 Điều 2 và Điểm b Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2018.

Trần Phát