Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003 và số 2657/QĐ-UB ngày 08 tháng 6 năm 2004 và số 3350/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008

Ngày 08/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003, số 2657/QĐ-UB ngày 08 tháng 6 năm 2004 và số 3350/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thu hồi và giao đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Lan Phương để đầu tư xây dựng khu nhà ở kinh doanh tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức, nội dung điều chỉnh như sau:

- Cơ cấu sử dụng đất xác định theo Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017, số 5982/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2017 và số 1586/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố, gồm có:

+ Đất ở: 36.612m2.

+ Đất giáo dục (trường mẫu giáo) 4.438m2.

+ Đất công trình công cộng (đường giao thông, cấp điện, cây xanh,…): 42.784m2.

 

Trần Phát