Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016

Ngày 01/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND bãi bỏ nội dung thu “lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch” tại Khoản 6 Mục A, Khoản 6 Mục B, Khoản 1 Mục C, Phần 2 Phụ lục 13 Mức thu lệ phí hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vì không phù hợp quy định pháp luật. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

Trần Phát